รายละเอียดทั่วไป
 
บริการด้านกองทุนรวมที่ทำให้คุณบริหารการลงทุนของคุณได้ตลอดเวลาผ่าน CIMB Clicks Internet Banking หรือ CIMB Clicks On Mobile Application (บนสมาร์ทโฟน)

1. ดูสรุปยอด “เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน”(Unitholder)
2. ส่งคำสั่งซื้อการทำรายการได้ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น. ของวันทำการธนาคาร โดยหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน ของ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
3. คำสั่งขาย หรือคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุน ทำรายการได้ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น. ของวันทำการ (สำหรับผู้ที่มีเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของบลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เท่านั้น โดยระบบจะดึงข้อมูลผู้ที่มีเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้โดยอัตโนมัติ)
4. สามารถทำการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ โดยต้องยกเลิกก่อนเวลา 15.30 น. ของวันที่ส่งคำสั่ง ระบบจะคืนเงินกลับไปบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันที่หักบัญชีไว้
5. สามารถทำการยกเลิกคำสั่งขาย หรือคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุนได้ โดยต้องทำก่อนเวลา 15.00 น. ของวันที่ส่งคำสั่ง
(สำหรับผู้ที่มีเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของบลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เท่านั้น โดยระบบจะดึงข้อมูลผู้ที่มีเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้โดยอัตโนมัติ)
6.  สามารถส่งคำสั่งซื้อ และ สับเปลี่ยนกองทุนเข้ากองทุนประเภท IPO ผ่าน CIMB Clicks ได้ แต่ไม่สามารถทำการสับเปลี่ยนกองทุน จาก LTF/RMF ไปยังกองทุนประเภท IPO
7. สามารถอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินการซื้อกองทุนของบลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ที่ท่านมีการชำระเงินเข้าบลจ.ผ่านช่องทางธนาคาร อื่นๆ (นอกเหนือจากธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย) ทั้ง 5 ธนาคารดังนี้ ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน),ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)(ขนาดไฟล์ที่ upload สูงสุดไม่เกิน 500 Kbyte และรองรับไฟล์นามสกุล .jpg, .png, .gif เท่านั้น) โดยทาง บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จะทำ การตรวจสอบยอดเงินในบัญชี ก่อนทำการจัดสรรในทุกสิ้นวันทำการ และท่านสามารถทำการตรวจสอบผลการจัดสรรของรายการดังกล่าวได้ผ่าน CIMB Clicks ได้ตามปรกติ
8. รายงานต่างๆที่เกี่ยวกับการลงทุนของคุณ
 • รายงานการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payment Report)
 • รายงานการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption Report)
 • รายงานกำไร/ขาดทุนที่เกิดขึ้น (Realized Gain/Loss Report)
 • รายงานรายการย้อนหลัง (Transaction History Report)
 • รายงานการโอนหน่วยลงทุน (LTF/RMF Transferred Report)
 • รายงานสรุปยอดรวม LTF (LTF Summary Report)
 • รายงานสรุปยอดรวม RMF (RMF Summary Report)
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุน (Fund Performance Report)
*ผลการจัดสรรจะแสดงบนรายงาน ณ สิ้นวัน ในวันทำการธนาคารถัดไป
บริการใหม่
9. แนะนำพอร์ตการลงทุน* (Fund Suggestion) เครื่องมือที่จะช่วยตรวจวัดความเสี่ยงในการลงทุน และช่วยจัดพอร์ตการลงทุนง่ายๆ ที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของคุณ

10. ตรวจสุขภาพทางการเงิน* (Financial Health Check) เครื่องมือที่จะช่วยตรวจสอบสัดส่วนทรัพย์สิน และหนี้สินของคุณ ว่ามีความพร้อมรับกับเหตุการณ์ในอนาคตหรือไม่ พร้อมเลือกรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของธนาคารโดยตรง
*บริการนี้ยังไม่รองรับการใช้งานผ่าน CIMB Clicks on Mobile Application