นโยบายความเป็นส่วนตัว

ธนาคารตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคารเป็นสำคัญ ดังนั้น ธนาคารจึงมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ความเคารพ รักษาความปลอดภัย ปกป้องและรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับลูกค้าธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

 
1. ความมุ่งมั่นของธนาคารที่มีต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน
 

ธนาคารพิจารณาลูกค้าและความสนใจของลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าของธนาคาร ด้วยเหตุนี้ ธนาคารจึงมุ่งมั่นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าความเป็นส่วนตัวในเรื่องส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลทางการธนาคารและการเงิน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวโยงกับข้อมูล ("ข้อมูล") ที่มีการเปิดเผย แบ่งปัน แลกเปลี่ยน หรือ แจ้งกับธนาคารด้วยวิธีการอื่นๆ ธนาคารจะให้ความไเคารพ รักษาความปลอดภัย ปกป้องและรักษาข้อมูลของลูกค้า  ตลอดเวลา
เพื่อประโยชน์ของท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (ซึ่งธนาคารอาจทำการแก้ไขเป็นครั้งคราว) ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่ออธิบายรายละเอียดนโยบายและหลักการของธนาคาร เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท่าน ซึ่งทั้งหมดนี้ ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นของธนาคารในการเคารพ รักษาความปลอดภัย  ปกป้องและรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน

นโยบายนี้ จะนำไปใช้กับลูกค้า ผู้เยี่ยมชม และ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของ ธนาคารซีไอเอ็มบี และ ช่องทางอิเล็คทรอนิคส์อื่นๆทั้งหมด โดยคำว่า "ธนาคาร" และ “ซีไอเอ็มบี” จะหมายถึงบริษัทใดๆที่อยู่ภายในธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) (CIMB Thai) ที่เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ด้วย

เว็บไซต์นี้ อาจมีข้อมูลอ้างอิงหรือไฮเปอร์ลิงค์ ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ธนาคารมิได้เป็นผู้ดำเนินการ ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวใดๆของเว็บไซต์ดังกล่าว ในกรณีที่ท่านเลือกใช้แถบลิงค์ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อเป็นการเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆ ธนาคารขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ประกาศไว้บนเว็บไซต์นั้นๆ ด้วย
   
2. ประเภทข้อมูลที่ธนาคารเลือก
 

ประเภทของข้อมูลที่ธนาคารได้รวบรวมจากการเข้าถึงและการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ซึ่งมีวิธีการเก็บข้อมูลแตกต่างกันไป ซึ่งข้อมูลที่ธนาคารได้รวบรวมโดยทั่วไปจะประกอบด้วยข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ (หรือข้อมูลการติดต่ออื่นๆ) อายุ เพศ เชื้อชาติ หมายเลขบัตรประชาชน รวมถึงข้อมูลทางการเงินการธนาคาร อาทิเช่น ยอดธุรกรรมคงเหลือ ทรัพย์สิน ภาระหนี้สิน รายได้ และความน่าเชื่อถือทางเครดิต และในกรณีที่ลูกค้าเป็นบริษัท จะมีข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน ภาระหนี้สิน กรรมการ พนักงาน ผู้ถือหุ้น และการค้าขายเชิงการเงินและพาณิชย์ นอกจากนี้ ธนาคารอาจขอข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับท่านเพิ่มเติมเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ให้ตรงตามความต้องการของท่าน 

ท่านต้องตระหนักถึง รหัสผู้ใช้บริการ (User ID) ,อีเมล์ ที่ท่านกำหนดและข้อมูลอื่นๆที่ท่านให้อาจสามารถบ่งบอกความเป็นอัตลักษณ์ของท่านได้ และอาจถูกแสดงบนเว็บไซต์นี้โดยเจตนา (ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการลงทะเบียนของท่าน หรือ การตั้งค่าบริการหรือการตั้งค่าบนเว็บไซต์ต่างๆ) หรือมิได้เจตนา (เป็นผลจากการละเมิดโดยบุคคลที่สาม)

ทั้งนี้การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน อาจมีผลให้ได้รับโปรแกรม cookies ซึ่งรวบรวมข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆของท่าน โดยจดจำการตั้งค่าส่วนตัว หรือ ใช้ข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนตัวที่สามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนได้ หรือรหัสนิรนามเพื่อทำการวิเคราะห์เกี่ยวกับการเยี่ยมชมและรูปแบบการใช้งาน  โปรแกรม cookies คือส่วนเล็กๆของข้อมูลที่ฝังตัวอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์ ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ที่สามารถถูกกู้กลับคืนได้ โดยเว็บไซต์นั้น หากท่านไม่ต้องการโปรแกรม cookies เหล่านี้ ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ของท่านได้ อย่างไรก็ดี ท่านจะไม่สามารถเข้าสู่เนื้อหาบางส่วนของเว็บไซต์นี้ได้
   
3. การใช้ข้อมูล
 
ข้อมูลที่ธนาคารรวบรวมจากท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของธนาคาร รวมถึงการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านแจ้งความประสงค์ อย่างไรก็ดี ข้อมูลของท่านอาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น เพื่อเป็นการบังคับใช้ หรือปกป้องสิทธิของธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ทั้งหมด เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร เพื่อป้องกันการฉ้อโกง หรือกิจกรรมผิดกฎหมาย หรือเพื่อจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร รวมทั้งการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่ธนาคารเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านเพิ่มเติมตามดุลยพินิจของธนาคาร ซึ่งอาจให้กับบุคคลที่สาม   นักโฆษณา บริษัทในเครือ บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ
   
4. การเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน
 
ธนาคารตระหนักถึงความมุ่งมั่นในการให้ความเคารพ รักษาความปลอดภัย ปกป้องและรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยมั่นใจว่าการเข้าถึงของพนักงานต่อข้อมูลที่ได้มีการเปิดเผย แบ่งปัน แลกเปลี่ยน หรือ ได้มอบให้แก่ธนาคารนั้น จะถูกจำกัดเฉพาะพนักงานที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมโดยสมบูรณ์ และเพียบพร้อมด้วยความสามารถในด้านการจัดการข้อมูลเป็นอย่างดี ทั้งนี้ พนักงานแต่ละท่านที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการอุทิศตนเพื่อคุ้มกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่านตลอดเวลา หากพนักงานที่ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ และข้อตกลงโดยทั่วไปของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะมีการลงโทษทางวินัย
   
5. มาตรการที่ใช้ป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
 

ธนาคารมีนโยบายเพื่อให้มั่นใจได้ว่า มาตรการและระเบียบการต่างๆได้ใช้เพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่านมีการควบคุมอย่างเข้มงวดและเพียงพอ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวนี้จะถูกใช้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าสัญญาใดๆระหว่างธนาคารกับท่านได้สิ้นสุดลงแล้วก็ตาม ในขณะที่ธนาคารได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มกำลังเพื่อให้มั่นใจว่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลได้ถูกรักษาไว้อย่างปลอดภัย ขอให้ท่านตระหนักถึงความเป็นจริงแล้ว ไม่มีการส่งข้อมูลใดๆทางอินเตอร์เน็ตและ / หรือ ทางช่องทางอิเล็คทรอนิคส์ อื่นๆ ที่สามารถรับประกันได้ว่าจะปลอดภัยโดยสมบูรณ์ทั้งหมด

นอกจากนี้ ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือต่อบุคคลใดๆ ในความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ (รวมถึงความเสียหายใดๆ ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ หรือที่ตามมา ความเสียหายทางเศรษฐกิจ การสูญเสียกำไร หรือการสูญเสียโอกาส) ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ข้อมูลดังกล่าวได้ถูกโจรกรรม ถูกทำให้เสียหาย ถูกคัดลอก ถูกใช้ในทางที่ผิด หรือใช้ผิดวิธี หรือถูกทำให้ไม่ปลอดภัย ยกเว้นการล่มของระบบซึ่งเกิดจากการกระทำโดยตรงของธนาคาร หรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือการละทิ้ง หรือการทุจริต หรือเมื่อการล่มของระบบดังกล่าวเกิดจากธนาคารละเมิดกฎหมายใดที่มีผลบังคับใช้กับธนาคาร หรือเมื่อธนาคารได้รับแจ้งให้ทราบถึงโอกาสที่จะเกิดการล่ม หรือเกิดจากความล่าช้า หรือความผิดพลาดในการส่งต่อหรือการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุม มาตรการและระเบียบการ ที่ธนาคารได้นำมาใช้นั้นได้ถูกระบุไว้ และอธิบายโดยละเอียด ในหัวข้อนโยบายการรักษาความปลอดภัย สามารถอ่านได้ที่ www.cimbclicks.in.th
   
6. การแบ่งปันข้อมูล
 

ธนาคารจะทำการเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลที่สาม หรือบุคคลภายนอกองค์กรใดๆ หากได้รับการยินยอมจากท่านให้ทำการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ เพื่อให้ธนาคารสามารถให้บริการแก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น และให้ท่านได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับข้อเสนอทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย ที่ธนาคารเห็นว่าเป็นประโยชน์ และมีผลดีแก่ท่าน ชื่อของท่าน การติดต่อโดยเฉพาะเจาะจง  และ/หรือ ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน อาจถูกมอบเป็นระยะๆให้กับ (i) บริษัทใดๆภายในกลุ่มซีไอเอ็มบี ที่ตั้งอยู่ ดำเนินธุรกิจ ถูกรวมหรือก่อตั้งภายในประเทศไทย และ (ii) บุคคลที่สามอื่นใด (รวมถึง บริษัทในเครือของกลุ่มซีไอเอ็มบี บุคคลที่สามที่ทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ/หรือร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอก) ภายในหรือภายนอกประเทศไทย และบริษัทใดๆ ภายในกลุ่มซีไอเอ็มบี ที่ตั้งอยู่ ดำเนินธุรกิจ ถูกรวม หรือ ถูกก่อตั้ง ภายนอกประเทศไทย เมื่อได้รับความเห็นชอบจากท่าน  

การนำข้อมูลดังกล่าวไปยังบริษัทใดๆภายในกลุ่มซีไอเอ็มบี และ/หรือบุคคลที่สาม จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ธนาคารตระหนักและมั่นใจว่าบุคคลที่สามดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวธนาคาร ที่ใช้การควบคุมความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่านเสมือนว่าธนาคารเป็นผู้ดำเนินการเอง หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ชื่อของท่าน ข้อมูลการติดต่อ และ/หรือข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินเปิดเผยต่อบริษัทใดๆภายในกลุ่มซีไอเอ็มบีหรือต่อบุคคลที่สามดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ในการแนะนำ และ/หรือ ท่านไม่ประสงค์ที่จะได้รับการติดต่อจากธนาคาร หรือ บุคคลที่สามดังกล่าวในเรื่องการขายหรือการส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ที่มีการประกาศข้อมูลผ่านการส่งเสริมการขาย และ/หรือการตลาด ทั้งนี้ขอให้ท่านแจ้งต่อธนาคารทางอีเมล์ หรือ ทางศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของธนาคาร ตามที่อยู่ อีเมล์ หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุในข้อ 10 ด้านล่างนี้) ทั้งนี้ โปรดรอประมาณ 1-2 สัปดาห์ เพื่อให้คำร้องแจ้งประสงค์ของท่านมีผลใช้บังคับ ผ่านช่องทางการสื่อสารใดๆที่ท่านเลือกในการแจ้งความประสงค์ของท่านแก่ธนาคาร โปรดทำการระบุชื่อของท่านตามหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง และหากท่านตัดสินใจภายหลังในการขอรับข้อมูลส่งเสริมการขาย และ/หรือการตลาด ท่านสามารถแจ้งพนักงานของธนาคารที่ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ได้ ธนาคารมีความยินดีที่จะให้การช่วยเหลือแก่ท่านตามที่ท่านประสงค์

แม้ว่าจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยทั่วไปของนโยบายความเป็นส่วนตัว และ ในขณะที่ธนาคารพยายามป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่านตลอดเวลา ธนาคารอาจมีการเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลที่สาม หากการเปิดเผยนั้น

  1. มีการร้องขอ หรือ ได้รับมอบอำนาจจากท่าน
  2. มีการนำไปใช้เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ ความถูกต้อง หรือ ใช้จำกัดธุรกรรมใดๆที่กระทำโดยท่าน
  3. เพื่อให้ข้อมูลแก่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เมื่อมีการร้องขอ
  4. เมื่อเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ เป็นการกระทำที่กฎหมายกำหนด
  5. เมื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือข้อกำหนดทางกฎหมาย
  6. เพื่อเป็นการปกป้องและคุ้มครองสิทธิและทรัพย์สินของธนาคาร
  7. เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณะ
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดในเรื่องการตรวจหาอาชญากรรม และการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย
   
7. ทางเลือกในการให้ข้อมูลของลูกค้า
 

ในขณะที่ท่านไม่มีข้อผูกมัดหรือพันธะใดๆในการให้ข้อมูลของท่านแก่ธนาคาร การเลือกของท่านในการกระทำดังกล่าว (ไม่ว่าจะเกิดจากการไม่เห็นด้วยกับวิธีการป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ธนาคารใช้ หรือกรณีอื่นใดก็ตาม) อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถเข้าถึง หรือใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารได้อย่างเต็มที่ ซึ่งทั้งนี้จะไม่ถือเป็นหน้าที่และความผิดชอบของธนาคาร

   
8. ความถูกต้องของข้อมูล
 

ธนาคารตระหนักถึงข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้อง เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้านั้น ด้วยข้อมูลของลูกค้าที่เปิดเผย แบ่งปัน แลกเปลี่ยน ให้ถูกต้องและสมบูรณ์เสมอ  โดยการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ต่อธนาคารด้วยการเขียน หรือ โดยวิธีการอื่นที่ธนาคารยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆในข้อมูลนั้น

   
9. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ต่างๆ
 
เว็บไซต์ของธนาคาร อาจมีไฮเปอร์ลิงค์ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ที่ธนาคารมิได้เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งการเชื่อมต่อยังเว็บไซต์เหล่านั้น ไม่รับรองเป็นทางการหรือดำเนินการแทนเว็บไซต์บุคคลเหล่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเลือกให้กับบุคคลภายนอกไม่อยู่ภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนของธนาคาร ดังนั้น ธนาคารจะไม่รับประกันเกี่ยวกับข้อมูลที่มีในเว็บไซต์ดังกล่าว และธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวใดๆของเว็บไซต์นั้นๆ
 
10. สอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และการจัดการข้อร้องเรียน
 
หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือมีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดๆ โปรดติดต่อศูนย์บริการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย หรืออีเมล์ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง 

CIMB Thai Care Center
44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 0-2626-7777
โทรสาร: 0-2626-7770
อีเมล์: cimbthai.carecenter@cimbthai.com
 
ลิขสิทธิ์ 2011
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
 
 
     
find out more Facebook Twitter Join Us on :fb-twiiter
กฎบัตรบริการลูกค้า | นโยบายการรักษาความปลอดภัย | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา สงวนลิขสิทธิ์ 2554 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)