รายละเอียดทั่วไป

ตรวจสอบยอดเงินในบัญชี


เป็นช่องทางการอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบยอดเงินในบัญชีได้ทุกทีทุกเวลา โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่สาขาเพียงเข้าระบบ CIMB Clicks Internet Banking

ท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินในบัญชีสำหรับ
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์/บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
 • บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
 • บัญชีเงินฝากประจำ
 • บัญชีเงินฝากเพิ่มค่าสบายใจ(เงินฝากประจำปลอดภาษี)
 • บัญชีสินเชื่อ
 • ผลิตภัณฑ์กองทุน
 • ผลิตภัณฑ์ประกัน
บริการด้านบัญชี
 • ตรวจสอบรายการเดินบัญชีย้อนหลัง สามารถดูรายการบัญชีย้อนหลังได้ 1 ปี*
  สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพทย์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
 • ตรวจสอบยอดเงินในบัญชี สามารถดูข้อมูลได้ทั้งบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (สกุลเงิน AUD, EUR, SGD และ USD)
 • ตรวจสอบรายการการทำธุรกรรมแบบออนไลน์ ธุรกรรมที่ทำผ่านบริการ CIMB Clicks Internet Banking
 • ตรวจสอบรายการธุรกรรมล่วงหน้า รายการตั้งเวลาที่ยังไม่ถึงวันทำรายการ
 • สามารถตรวจสอบยอดสรุปรวมเงินฝากทั้งบัญชีเงินฝากประจำ และบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี (เงินฝากเพิ่มค่าสบายใจ)โดยแสดงรายละเอียดรวมทุกยอดเงินฝาก (โดยเลือกเป็นช่วงเวลาได้สูงสุดครั้งละไม่เกิน 90 วัน)
 • ตรวจสอบยอดเงินบัญชีสินเชื่อ
  - บัญชีสินเชื่อไม่มีหลักประกัน เช่น บัญชีสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช(PersonalCash)
  - บัญชีสินเชื่อมีหลักประกัน เช่น สินเชื่อบ้านโฮมโลนฟอร์ยู(Home Loan 4U) บัญชีสินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์ (Mortgage Power) และบัญชีสินเชื่อพร็อพเพอร์ตี้โลน (Property Loan)
 • ชำระบัญชีสินเชื่อผ่านออนไลน์
  - บัญชีสินเชื่อไม่มีหลักประกัน เช่น บัญชีสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช(PersonalCash)
  - บัญชีสินเชื่อมีหลักประกัน เช่น สินเชื่อบ้านโฮมโลนฟอร์ยู(Home Loan 4U) บัญชีสินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์ (Mortgage Power) และ บัญชีสินเชื่อพร็อพเพอร์ตี้โลน (Property Loan)
  หมายเหตุ
  *ยกเว้น บัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช (ExtraCash)

บริการด้านการลงทุน (สำหรับผู้ที่มีเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของบลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เท่านั้น)
 • ดูสรุปยอด “เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน”(Unit Holder)
 • สามารถซื้อ ขาย สับเปลี่ยนกองทุนรวมของ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ได้
 • สามารถ update แบบสอบถามเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมของนักลงทุน(Customer Profile and Suitability Assessment for Individual investors) ผ่าน CIMB Clicks Internet Banking เท่านั้น
 • รายงานการทำรายการ ซื้อ ขาย สับเปลี่ยนกองทุนรวมของ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สามารถดูได้ผ่าน CIMB Clicks Internet Banking เท่านั้น
 • เปลี่ยนแปลงวงเงินในการซื้อขายกองทุน
 • สามารถยกเลิกคำสั่งภายในวันที่ทำรายการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนกองทุนรวมของ บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ได้
 • แนะนำพอร์ตการลงทุน* (Fund Suggestion) เครื่องมือที่จะช่วยตรวจวัดความเสี่ยงในการลงทุน และช่วยจัดพอร์ตการลงทุนง่ายๆ ที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของคุณ
 • ตรวจสุขภาพทางการเงิน* (Financial Health Check) เครื่องมือที่จะช่วยตรวจสอบสัดส่วนทรัพย์สิน และหนี้สินของคุณ ว่ามีความพร้อมรับกับเหตุการณ์ในอนาคตหรือไม่ พร้อมเลือกรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของธนาคารโดยตรง
  *บริการนี้ยังไม่รองรับการใช้งานผ่าน CIMB Clicks on Mobile Application
 • สามารถส่งคำสั่งซื้อ และ สับเปลี่ยนกองทุนเข้ากองทุนประเภท IPO ผ่าน CIMB Clicks ได้ แต่ไม่สามารถทำการสับเปลี่ยนกองทุน จาก LTF/RMF ไปยังกองทุนประเภท IPO
 • สามารถอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินการซื้อกองทุนของ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ที่ท่านมีการชำระเงินเข้า บลจ. ผ่านช่องทางธนาคารอื่นๆ (นอกเหนือจากธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย) การตรวจสอบยอดเงินในบัญชีก่อนทำการจัดสรรในทุกสิ้นวันทำการ และทำการตรวจสอบผลการจัดสรรของรายการดังกล่าว ได้ผ่าน CIMB Clicks ได้ตามปรกติ

ผลิตภัณฑ์ประกัน
 • สามารถตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ใช้บริการผ่านธนาคาร เช่น เลขที่กรมธรรม์* ระยะเวลาความคุ้มครอง ระยะเวลาการชำระเบี้ยประกัน เป็นต้น
  *ข้อมูลกรมธรรม์จะแสดง 1 เดือนหลังจากได้รับการคุ้มครองจากบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นที่เรียบร้อย

get started now