ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ CIMB Clicks สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา

รายละเอียด ค่าธรรมเนียม
   
ค่าสมัครใช้บริการ  
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมรายปี ไม่คิดค่าธรรมเนียม
   
สอบถามยอดคงเหลือในบัญชี ไม่คิดค่าธรรมเนียม
   
บริการรายการทางบัญชี  
บริการใบแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Transaction History)

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

บริการใบแจ้งรายการทางบัญชี (Statement) พร้อมลงนามรับรอง หน้าแรก 20 บาท หน้าต่อไปหน้าละ 5 บาท สูงสุดไม่เกิน 200 บาท / บัญชี
   
บริการโอนเงิน  
โอนเงินระหว่างบัญชีของบุคคลเดียวกัน  
- ในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน ไม่คิดค่าธรรมเนียม
- ข้ามเขตสำนักหักบัญชี ไม่คิดค่าธรรมเนียม
โอนเงินให้บุคคลอื่นที่มีบัญชีธนาคารซีไอเอ็มบี  
- ในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน ไม่คิดค่าธรรมเนียม
- ข้ามเขตสำนักหักบัญชี ไม่คิดค่าธรรมเนียม
โอนเงินให้บุคคลอื่นที่มีบัญชีธนาคารอื่น  
แบบออนไลน์ (เงินเข้าบัญชีทันทีตลอด 24 ชั่วโมง)  
- วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท/รายการ ไม่คิดค่าธรรมเนียม
- วงเงินมากกว่า 20,000 บาทแต่ไม่เกิน 50,000 บาท/รายการ
โอนเงินระหว่างธนาคารผ่านระบบ Bahtnet  
ธนาคารผู้โอน ธนาคารผู้รับโอน ธนาคารผู้โอน ธนาคารผู้รับโอน
กทม/ปริมณฑล กทม/ปริมณฑล 150 บาท/ รายการ 100 บาท/ รายการ

กทม / ปริมณฑล หรือ
ต่างจังหวัด

ต่างจังหวัด หรือ ต่างจังหวัด 150 บาท/ รายการ 100 + ค่าธรรมเนียม ข้ามเขตสำนักหักบัญชี หมื่นละ 10 บาท เศษ ของหมื่นคิดตามส่วน เฉพาะหลักพัน ขั้นต่ำ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 750 บาท
ต่างจังหวัด กทม/ ปริมณฑล 150 + ค่าธรรมเนียม ข้ามเขตสำนักหักบัญชี หมื่นละ 10 บาท เศษ
ของหมื่นคิดตามส่วน เฉพาะหลักพัน ขั้นต่ำ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน
 750 บาท
100 บาท/ รายการ
โอนเงินระหว่างธนาคารผ่าน Smart ITMX  
- จำนวนเงินน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ล้านบาท 12 บาท ต่อ รายการ
โอนเงินพร้อมเพย์  
ไม่เกิน 5,000 บาท ไม่คิดค่าธรรมเนียม
มากกว่า 5,000 - 30,000 บาท
มากกว่า 30,000 - 100,000 บาท
มากกว่า 100,000 - 500,000 บาท
   
ชำระค่าสินค้าและบริการ ไม่คิดค่าธรรมเนียม
   
บริการเติมเงิน ไม่คิดค่าธรรมเนียม
   
บริการเรื่องเช็ค  
ตรวจสอบการใช้เช็ค ไม่คิดค่าธรรมเนียม
อายัดเช็ค ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ค่าสมุดเช็ค (รวมอากร)

ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ชนิด 20 ฉบับ เล่มละ 300 บาท (ชำระที่สาขา)

   
บริการด้านการลงทุน (สำหรับผู้ที่มีเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของบลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เท่านั้น)
ดูสรุปยอด "เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน"(Unit Holder) ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ซื้อ ขาย สับเปลี่ยนกองทุนรวม ไม่คิดค่าธรรมเนียม