รายละเอียดทั่วไป | ธนาคารผู้ให้บริการ | คำถามที่พบบ่อย

บริการโอนเงิน
  • โอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง: โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน เพื่อไปเข้าบัญชีกระแสรายวันและบัญชีออมทรัพย์ของตนเอง
  • โอนเงินให้บุคคลอื่น: โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสรายวัน เพื่อไปเข้าบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์ของบุคคลอื่นที่มีบัญชีอยู่กับธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
  • โอนเงินต่างธนาคาร: โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสรายวัน เพื่อไปเข้าบัญชีกระแสรายวัน หรือบัญชีออมทรัพย์ต่างธนาคาร ได้ 3 แบบ คือ
  • โอนเงินพร้อมเพย์: โอนเงินผ่ๅนเลขบัตรประชาชน หรือเบอร์มือถือ แทนเลขบัญชี
แบบออนไลน์ (เงินเข้าบัญชีทันทีตลอด 24 ชั่วโมง)
จำนวนเงินที่ทำธุรกรรมจะถูกหักจากบัญชีของท่านและโอนไปยังบัญชีปลายทางทันทีภายหลังการทำรายการเสร็จสิ้น
สามารถโอนได้สูงสุด 100,000 บาท ต่อวัน และสูงสุด 50,000 บาทต่อรายการ
 
แบบเร่งด่วนผ่านระบบ Bahtnet System (1 วันทำการ)
การโอนเงินทันที
หากทำรายการก่อนเวลา 12.30 น.ของวันทำการธนาคารธนาคารจะตัดบัญชีตามจำนวนเงินที่ระบุพร้อมค่าธรรมเนียมจากบัญชีของคุณทันทีและเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีผู้รับโอนภายในวันเดียวกัน
ถ้าทำรายการหลังเวลา 12.30 น.ของวันทำการธนาคาร หรือ เวลาใด ๆ ของวันหยุดทำการธนาคาร ธนาคารจะตัดบัญชีตามจำนวนเงินที่ระบุพร้อมค่าธรรมเนียมจากบัญชีของคุณ ณ เช้าของวันทำการถัดไป และเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีผู้รับโอนภายในวันเดียวกันกับที่ธนาคารทำการตัดบัญชีนั้น
รายการตั้งชำระโอนเงินล่วงหน้า
การตั้งชำระโอนเงินล่วงหน้าจะต้องทำรายการภายในวันทำการปกติ ธนาคารจะตัดบัญชีตามจำนวนเงินที่ระบุพร้อมค่าธรรมเนียมจากบัญชีของคุณณเช้าของวันที่กำหนดโอนเงินและเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีผู้รับโอนภายในวันเดียวกัน
 
แบบปกติ  Smart ITMX ( 3 วันทำการ)
เงินจะถูกฝากเข้าบัญชีปลายทางภายใน 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการ เช่น ถ้าท่านทำรายการวันศุกร์ เงินจะเข้าบัญชีปลายทางภายในวันพุธของสัปดาห์ถัดไป
การโอนเงินทันที
ถ้าท่านทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ภายในวันทำการ ธนาคารจะตัดบัญชีตามจำนวนเงินที่ระบุพร้อมค่าธรรมเนียมจากบัญชีของคุณทันที และเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีผู้รับโอนภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่โอนเงิน
ถ้าท่านทำรายการหลังเวลา  22.00 น.ของวันทำการธนาคาร หรือ เวลาใด ๆ ของวันหยุดทำการธนาคาร ธนาคารจะตัดบัญชีตามจำนวนเงินที่ระบุพร้อมค่าธรรมเนียมจากบัญชีของคุณ ณ เช้าของวันทำการถัดไป และเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีผู้รับโอนภายใน 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการนั้น
รายการตั้งชำระโอนเงินล่วงหน้า
วันที่จะโอนเงินต้องเป็นวันทำการตามปกติเท่านั้น ธนาคารจะตัดบัญชีตามจำนวนเงินที่คุณระบุพร้อมค่าธรรมเนียมจากบัญชีของคุณ ณ เช้าของวันที่กำหนดโอนเงิน และเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีผู้รับโอนภายใน 3 วันทำการ ถัดจากวันที่กำหนดโอนเงิน
 
แบบพร้อมเพย์
จำนวนเงินที่ทำธุรกรรมจะถูกหักจากบัญชีของท่านและโอนไปยังบัญชีปลายทางทันทีภายหลังการทำรายการเสร็จสิ้นภายหลังการทำรายการเสร็จสิ้น
สามารถโอนเงินได้สูงสุด 500,000 บาท/รายการ/ต่อวัน

หมายเหตุ:
- กรณีทำรายการระหว่างเวลา 23.30 น. - 24.00 น.จะถือว่าเป็นรายการของวันถัดไป