ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ CIMB Clicks  อินเตอร์เน็ต แบงค์กิ้ง

ข้อกำหนดการใช้บริการ

โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ซึ่งระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับการเข้าเว็บไซต์ (ต่อไปนี้เรียกโดยรวมว่า “เว็บไซต์”) และการใช้บริการตามที่ระบุในที่นี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการ”) ในการเข้าเว็บไซต์นี้และ/หรือใช้บริการตามที่ระบุในนี้ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆหรือทั้งหมดนี้ ท่านต้องยกเลิกการเข้าเว็บไซต์และ/หรือการใช้บริการที่ระบุในนี้โดยทันที

ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์นี้และบริการที่ระบุดำเนินการ บริหารจัดการ ติดตามดูแลและจัดทำโดยธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัดมหาชน (”ธนาคาร”) และผู้ให้บริการภายนอก การเข้าเว็บไซต์และการใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้บริการ ซึ่งรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมและนโยบายการดำเนินงานอื่นๆ ซึ่งธนาคารอาจกำหนดขึ้นเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงผู้เดียว (“ข้อกำหนดการใช้บริการ”)

นอกจากนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิและดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้บริการเป็นครั้งคราว ธนาคารจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้า โดยการประกาศแจ้งบนเว็บไซต์อย่างน้อยสามสิบ (30) วันก่อนที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้และหลังจากนั้นการใช้บริการของท่านภายหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือเป็นการตอบรับการใช้บริการตามที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ ท่านตกลงและรับทราบว่าแม้ว่าข้อกำหนดการใช้บริการนี้จะควบคุมการเข้าเว็บไซต์และการใช้บริการ การใช้บริการดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสมัครและการใช้เว็บไซต์และบริการ ดังนั้น จำเป็นต้องอ่านข้อกำหนดการใช้บริการนี้ร่วมกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวตามที่สามารถนำมาใช้บังคับได้ หากมีข้อขัดแย้งใดๆระหว่างข้อกำหนดการใช้บริการและข้อกำหนดเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว จะต้องถือและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว

หากมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้บริการ  สามารถติดต่อได้ที่ CIMB Thai Care Center

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  - CIMB Thai Care Center
44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 0-2626-7777
โทรสาร: 0-2626-7770
อีเมล์: cimbthai.carecenter@cimbthai.com

การดำเนินการของท่าน

ท่านตกลงว่าการเข้าเว็บไซต์นี้และการใช้บริการจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติ กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และท่านต้องไม่พยายามหรือช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าเวลาใดในการส่งเนื้อหา ข้อมูล การสื่อสาร และ/หรือข่าวสาร (“เนื้อหา”) ผ่านเว็บไซต์นี้หรือการใช้บริการในนี้ โดยเป็นเนื้อหาที่ก้าวร้าว หมิ่นประมาท ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ซึ่งถือเป็นการกระทำความผิดทางอาญาหรือทำให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง เนื้อหาที่ส่งเสริมการเหยียดเชื้อชาติ ความเกลียดชัง มีรูปภาพลามกหรืออนาจาร มีไวรัสหรือไฟล์อันตราย และ/หรือขัดกับศีลธรรมและความถูกต้อง นอกจากนี้ ท่านยังตกลงที่จะไม่เจาะข้อมูลหรือพยายามเข้าเว็บไซต์นี้และใช้บริการในนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต ขัดขวางมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล หรือให้ข้อมูล ซึ่งไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ และ/หรือใช้เว็บไซต์นี้และใช้บริการในทางที่ผิดหรือมิชอบ หากท่านพบหรือสงสัยว่ามีการกระทำเหล่านี้เกิดขึ้น ท่านต้องแจ้งให้ธนาคารทราบโดยทันที และหากไม่สามารถแจ้งหรือแจ้งได้ล่าช้า ท่านอาจต้องรับผิดชอบจากการกระทำการดังกล่าว

ธนาคารไม่จำเป็นต้องติดตามหรือตรวจสอบการเข้าเว็บไซต์หรือการใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ธนาคารอาจติดตามหรือตรวจสอบเป็นครั้งคราวเพื่อวัตถุประสงค์ของธนาคารเอง หรือเมื่อธนาคารต้องดำเนินการตามที่ระบุในข้อกำหนดการใช้บริการนี้ ในการติดตามหรือตรวจสอบนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือลบเนื้อหาซึ่งฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้บริการนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด

ทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านตกลงว่าเนื้อหาซึ่งรวมถึงภาพกราฟฟิก ข้อความ งานเขียน ดนตรี เสียง ภาพถ่าย รูปภาพ ศิลปะ วิดีโอ และงานมัลติมีเดียอื่นๆ หรือสิ่งใดๆ ข้างต้นรวมกันที่ปรากฏบนเว็บไซต์และบริการของธนาคารได้รับการปกป้องตลอดเวลาซึ่งเนื้อหาดังกล่าวมีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิความเป็นเจ้าของ เป็นของธนาคารแต่เพียงผู้เดียวหรือผู้ให้บริการภายนอก ผู้โฆษณา บริษัทร่วม หรือบุคคลภายนอก ตามแต่กรณี

ขณะที่ท่านอาจดาวน์โหลดสำเนาหนึ่ง (1) ฉบับสำหรับใช้ส่วนตัวและไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ (โดยท่านต้องดูแลลิขสิทธิ์และประกาศความเป็นเจ้าของที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่อยู่ในสำเนาดังกล่าวไม่ให้ได้รับผลกระทบ) ท่านตกลงว่าเนื้อหาจะไม่ถูกทำซ้ำ ทำสำเนา ส่งต่อ ตีพิมพ์ ใช้งาน เผยแพร่ ดัดแปลง เก็บรักษา แจกจ่าย เผยแพร่ สื่อสาร แสดง ให้อนุญาต แก้ไข ตัดทอน เปลี่ยนแปลง เชื่อมลิงก์ หรือใช้ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งในรูปแบบใดๆ โดยปราศจากความเห็นชอบจากธนาคารล่วงหน้าโดยชัดแจ้งหรือจากผู้ให้บริการภายนอก ผู้โฆษณา บริษัทร่วม หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ หากสามารถทำได้

นอกจากนี้ ท่านจะไม่ใส่ตัวเชื่อมลิงก์ (hyperlink) บนเว็บไซต์หรือการใช้บริการในนี้หรือ ทำเว็บไซต์ที่มีลักษณะ“สะท้อน” หรือสร้างสิ่งที่เหมือนกับเว็บไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งขึ้นบนเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์อื่น

สิทธิทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้และบริการในนี้และเนื้อหาที่ไม่ได้มอบให้ท่านไว้อย่างชัดเจนภายใต้ข้อกำหนดการใช้บริการหรือข้อตกลงอื่นๆ จะถือว่าถูกสงวนสิทธิโดยธนาคารหรือเป็นของธนาคารหรือผู้ให้บริการภายนอก ผู้โฆษณา บริษัทร่วม หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา แล้วแต่กรณีี

ค่าบริการ

แม้ว่าในขณะนี้ ไม่มีการคิดค่าบริการการเข้าเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงและรับทราบว่าธนาคารขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการคิดค่าบริการการเข้าเว็บไซต์หรือบริการที่อาจให้ไว้ในนี้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งในอนาคต โดยธนาคารจะแจ้งค่าบริการดังกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า

นอกเหนือจากและโดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดดังกล่าว ท่านตกลงและรับทราบว่าอาจมีบริการบางอย่างในนี้ ไม่ว่าจะให้บริการอยู่ในขณะนี้หรืออาจให้บริการต่อไปในอนาคต ที่จำเป็นต้องให้ท่านลงทะเบียนกับธนาคารเพื่อเข้าหรือใช้งาน ในกรณีดังกล่าว ท่านตกลงและยอมรับว่าธนาคารขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการคิดค่าบริการการลงทะเบียนดังกล่าวและ/หรือการเข้าใช้และการใช้บริการดังกล่าวหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการดังกล่าว และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ ท่านจะได้รับแจ้งให้ทราบค่าบริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง หากมี เมื่อมีการลงทะเบียนและขั้นตอนการลงทะเบียนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ การเข้าใช้หรือการใช้บริการดังกล่าวของท่านจะถือเป็นการตอบรับการใช้บริการที่มีผลผูกมัด

ข้อมูลความลับ

ธนาคารมีนโยบายเคารพความลับของข้อมูลที่ท่านได้เปิดเผยไว้จากการเข้าเว็บไซต์นี้และการใช้บริการในนี้ (“ข้อมูลความลับ”) ดังนั้น ธนาคารจะไม่แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลความลับของท่านเว้นแต่จำเป็นต้องทำเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ เพื่อปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของธนาคาร และการบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้บริการนี้เพื่อให้บริการในนี้ และเพื่อตอบโต้ข้อกล่าวหาว่าเนื้อหาได้ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นหรือตามแต่ที่จะได้ระบุไว้ที่อื่นในข้อกำหนดฉบับนี้

โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดข้างต้น ธนาคารอาจเปิดเผยข้อมูลความลับของท่านในบางครั้ง (เฉพาะโดยรวมหรือที่เกี่ยวกับสถิติ) แก่ผู้ให้บริการภายนอก ผู้โฆษณา บริษัทร่วม บริษัทในเครือ หรือฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นบันทึก ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับวิธีที่การที่ธนาคารดูแลรักษาข้อมูลความลับของท่านได้ระบุอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

การเชื่อมลิงก์ไปยังบุคคลภายนอก

ตลอดการเข้าเว็บไซต์นี้และการใช้บริการ ท่านจะพบการเชื่อมลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้อยู่ในความควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอื่น การเชื่อมลิงก์เหล่านี้ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือว่าธนาคารได้เห็นชอบหรืออนุมัติเว็บไซต์ดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดในการเข้าและการใช้เว็บไซต์หรือข้อมูลหรือเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์เหล่านั้น ธนาคารจะไม่รับผิดชอบการส่งสารหรือสื่อสารในรูปแบบใดๆระหว่างท่านและบุคคลภายนอกที่กล่าวถึงหรือการมีส่วนร่วมของท่านหรือการใช้ข้อมูล เนื้อหา บริการ หรือโปรโมชั่น และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นี้ ท่านตกลงที่จะรับผิดชอบทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งแต่เพียงผู้เดียว

ข้อยกเว้นความรับผิดชอบ

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์และบริการนี้ได้จัดให้ไว้ตามเกณฑ์ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่จัดหาได้” และมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงและเป็นข้อมูลเท่านั้น และมิให้ถือหรือเห็นว่ามีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือทางการค้าหรือเพื่อเป็นข้อเสนอหรือการชักชวนและ/หรือการให้คำแนะนำที่เกี่ยวกับการลงทุน การเงิน หรือบริการทางธนาคารไม่ว่าเวลาใดก็ตาม ดังนั้น ท่านจึงควรขอรับคำแนะนำตลอดเวลาจากผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้นๆ ที่มีความเป็นอิสระและท่านควรได้รับการพิสูจน์รับรองเนื้อหาดังกล่าวก่อนตัดสินใจใดๆ โดยอิงจากเนื้อหาดังกล่าว

ขณะที่ธนาคารพยายามอย่างที่สุดที่จะทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาในนี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และเป็นความจริงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ท่านรับทราบและตกลงว่าเนื้อหาบางส่วนที่ถูกส่งหรือจัดหาให้ผ่านเว็บไซต์นั้นอาจจัดทำโดยบุคคลภายนอก ดังนั้นธนาคารจึงไม่รับรองเนื้อหาดังกล่าว และธนาคารขอสละสิทธิในความรับผิดชอบที่เกิดจากความผิดพลาด การละเว้น หรือความไม่เพียงพอของเนื้อหาในนี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใด นอกจากนี้ ธนาคารไม่ขอให้การรับรอง ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับรองเพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า หรือเพื่อความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ การไม่ละเมิด หรือการปลอดไวรัส นอกจากนี้ธนาคารยังไม่รับรองว่าเว็บไซต์นี้และบริการในนี้และเนื้อหาจะเป็นไปตามความต้องการของท่าน หรือไม่เกิดการขัดข้อง เป็นไปตามเวลาที่กำหนด หรือมีความปลอดภัย

ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการประเมินวิเคราะห์ต่างๆเมื่อเข้าหรือใช้เว็บไซต์นี้ บริการในนี้ และเนื้อหา และท่านตกลงว่าการเข้าและการใช้ของท่านนั้นถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง

โดยไม่คำนึงถึงหลักการทั่วไปของข้อกำหนดการใช้บริการ ธนาคารจะไม่รับผิด ไม่ว่าเวลาใด ต่อท่านหรือบุคคลอื่นสำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น (รวมถึงความเสียหายทางตรง ทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ หรือที่ตามมา ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ การสูญเสียกำไร หรือการสูญเสียโอกาส) ที่เกิดจากการสะดุดหรือความไม่พร้อมใช้งานของเว็บไซต์นี้ การให้บริการในนี้ และ/หรือเนื้อหา และ/หรือการเข้าและการใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ยกเว้นการล่มของระบบซึ่งการล่มดังกล่าวเกิดจากการกระทำโดยตรงของธนาคาร หรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือการละทิ้ง หรือการทุจริต หรือเมื่อการล่มดังกล่าวเกิดจากธนาคารละเมิดกฎหมายใดที่มีผลบังคับกับธนาคาร หรือเมื่อธนาคารได้รับแจ้งให้ทราบถึงโอกาสที่จะเกิดการล่ม หรือเกิดจากความล่าช้าหรือความผิดพลาดในการส่งต่อหรือการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าและการใช้เว็บไซต์นี้ บริการในนี้ และเนื้อหา

การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงรับผิดชดใช้เต็มจำนวน แก่ธนาคาร เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน และผู้ให้บริการไม่ให้ได้รับผลกระทบจากความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าใช้จ่ายและการชำระเงินทางกฎหมาย) ซึ่งธนาคารอาจได้รับหรือต้องรับผิดชอบ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผลจากการละเมิดข้อกำหนดการใช้บริการนี้

การสละสิทธิ


ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถหรือปฏิเสธที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดหรือดำเนินการแก้ไขใดๆภายใต้ข้อกำหนดการใช้บริการนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม มิได้หมายความว่าธนาคารได้สละสิทธิในการบังคับใช้ข้อกำหนดหรือการแก้ไขใดๆที่เหมือนกันนี้ หรือสละสิทธิของธนาคารในการละเมิดเดียวกันนี้ที่ยังดำเนินอยู่ ที่ตามมา หรือที่เกิดขึ้นภายหลัง หรือข้อกำหนดอื่นใดในข้อกำหนดการเข้าใช้นี้

ข้อกำหนดทั่วไป

ธนาคารขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง (รวมถึง การจำกัด แทนที่ หรือลบ) เว็บไซต์นี้ บริการในนี้ และเนื้อหาหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหานี้ รวมถึงยกเลิกหรือจำกัดการเข้าใช้ และ/หรือการใช้บริการของท่านไม่ว่าเวลาใดก็ตาม ตามที่กล่าวข้างต้น ซึ่งธนาคารเชื่อว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นสำคัญหรือส่งผลกระทบต่อการเข้าใช้และการใช้บริการของท่าน ธนาคารจึงจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้า โดยการประกาศขึ้นเว็บไซต์อย่างน้อยสามสิบ (30) วันก่อนที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลบังคับใช้ เว้นแต่ว่าสถานการณ์นั้นอยู่เหนือการควบคุม ความสามารถ และความพยายามของธนาคาร

กฎหมายที่ใช้บังคับและอำนาจศาล

โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ที่ท่านเข้าหรือพยายามเข้าเว็บไซต์นี้และ/หรือบริการในนี้ ท่านตกลงว่าข้อกำหนดการใช้บริการนี้ การดำเนินการและผลการดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดการใช้บริการนี้ การเข้าเว็บไซต์นี้และการใช้บริการในนี้ และ/หรือเนื้อหาและข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนั้นจะต้องอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย นอกจากนี้ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกมัดโดยขอบเขตอำนาจของศาลไทย

การปฏิบัติหน้าที่ของธนาคารภายใต้ข้อกำหนดการใช้บริการจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติ กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องเดียวกันนี้ และไม่มีส่วนใดในข้อกำหนดการใช้บริการที่จะยกเลิกสิทธิของธนาคารในการปฏิบัติตามคำร้องขอของรัฐบาลหรือระเบียบข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงเว็บไซต์นี้และการใช้บริการในนี้หรือที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่ได้จัดให้หรือที่ธนาคารได้จัดหาเพื่อการใช้งานของท่าน

เอกสารข้อกำหนดการใช้บริการ และการประกาศ ข้อความ หรือการสื่อสารใดๆที่ให้ไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นที่ยอมรับในกระบวนการศาลหรือการบริหารจัดการ โดยอิงตามหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้บริการที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร

สัญญา CIMB Clicks Internet Banking

สัญญา CIMB Clicks Internet Banking นี้ (ต่อจากนี้ให้เรียกว่า “สัญญา”) ได้วางข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ CIMB Clicks ของท่าน ซึ่งเป็นบริการ Internet Banking ที่จัดให้โดยธนาคาร แก่ลูกค้าที่มีสิทธิเพื่อให้สามารถเข้าและใช้บัญชีของตนได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆตามที่ธนาคารได้จัดหาให้

เว้นแต่ว่าจะได้ระบุเป็นอื่นไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดนี้ การใช้บริการ CIMB Clicks ของท่านตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงในสัญญานี้ซึ่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้กับบัญชี บริการอื่น และผลิตภัณฑ์ จากทางธนาคาร ที่ท่านอาจสมัครหรือมีอยู่กับธนาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ท่านอาจได้รับภายหลังจากธนาคาร

สัญญานี้จะต้องอ่านประกอบข้อกำหนดการเข้าใช้ แบบฟอร์มการสมัคร CIMB Clicks และเนื้อหาคำสั่งหรือคู่มือการใช้งานที่จัดให้โดยธนาคาร รวมถึงข้อกำหนด เงื่อนไข และบทบัญญัติอื่นๆที่ธนาคารอาจกำหนดขึ้นเป็นครั้งคราว หากมีความขัดแย้งใดๆระหว่างสัญญานี้กับสัญญาอื่นที่ท่านอาจทำไว้กับธนาคารหรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม และ/หรือหุ้นส่วนธุรกิจอื่นๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้จะมีอำนาจเหนือกว่าขอบเขตที่เกี่ยวกับการใช้ CIMB Clicks ของท่าน

คำจำกัดความ

“สัญญา” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา CIMB Clicks Internet Banking ตามที่ระบุในนี้ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว

“วันทำการ” หมายถึง วันที่ธนาคารเปิดดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

“บัญชี” หมายถึง บัญชีออมทรัพย์ กระแสรายวัน เงินฝาก หนึ่งบัญชีหรือมากกว่า หรือบัญชีอื่นๆตามที่ได้มีการเข้าถึงผ่าน CIMB Clicks ตามที่กำหนดขึ้นโดยธนาคารเป็นครั้งคราว หรือบัญชีอื่นๆ ที่มีการเปิดใหม่ในอนาคต

“บริการของธนาคาร” หมายถึง ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้ระบุไว้ที่นี้หรืออาจจัดหาให้โดยธนาคาร และ/หรือบริษัทในเครือและบริษัทร่วมเป็นครั้งคราวทางอินเตอร์เน็ต

“ธนาคาร” หมายถึง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และรวมถึงบริษัทในเครือและผู้รับโอน

“CIMB Clicks” หมายถึง บริการของธนาคารที่นำเสนอโดยธนาคาร บริการดังกล่าวท่านอาจเข้าถึงผ่านอินเตอร์เน็ตหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆที่อนุมัติโดยธนาคารตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้

“Internet e-Pin” หมายถึง เลขประจำตัวส่วนบุคคล 8 หลักที่กำหนดโดยท่านในการสมัครที่ทำขึ้นที่เครื่องเบิกเงินอัตโนมัติและท่านเป็นผู้พิมพ์เลขดังกล่าวในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนครั้งแรกบน CIMB Clicks เพื่อให้ธนาคาร สามารถระบุตัวตนท่านได้ตามขั้นตอนการลงทะเบียน

“รหัสประจำตัวผู้ใช้งาน CIMB Clicks” หมายถึง ชื่อเฉพาะที่ท่านเลือกระหว่างการลงทะเบียนใช้งาน CIMB Clicks ครั้งแรก ประกอบด้วยตัวเลขหรือตัวอักษรไม่ต่ำกว่าแปด (8) ตัวและไม่เกินสามสิบสอง (32) ตัวซึ่งต้องพิมพ์ใส่ทุกครั้งที่ท่านเข้า CIMB Clicks เพื่อให้ระบบ Internet Banking ของ CIMB Clicks เชื่อมต่อกับ ID no ของท่านและรหัสประจำตัวผู้ใช้งาน CIMB Clicks ของท่าน เพื่อพิสูจน์รับรองและพิสูจน์ตัวตนก่อนอนุญาตให้ท่านเข้า CIMB Clicks ได้

“พาสเวิร์ด Internet Banking” หมายถึง พาสเวิร์ดส่วนตัวซึ่งเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรแปด (8) ตัวที่ท่านเลือกเพื่อเข้า CIMB Clicks และเพื่อใช้เข้า CIMB Clicks แต่ละครั้งในภายหลัง เพื่อให้ระบบ Internet Banking ของ CIMB Clicks เชื่อมต่อกับ ID no ของท่านและรหัสประจำตัวผู้ใช้งาน CIMB Clicks ของท่าน เพื่อพิสูจน์รับรองและพิสูจน์ตัวตนก่อนอนุญาตให้ท่านเข้าใช้ CIMB Clicks ได้

“รหัสอนุมัติธุรกรรม” (OTP) เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่มีขึ้นเพื่อเป็นการปกป้องชั้นที่สองสำหรับธุรกรรมทางธนาคารแบบออนไลน์ นอกเหนือไปจากการเข้าระบบ CIMB Clicks โดยใส่ชื่อผู้ใช้งานและพาสเวิร์ด โดยเป็นรหัสตัวเลขแปด (8) หลักซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่จำเป็นต้องใส่เมื่อทำธุรกรรมออนไลน์หนึ่งๆ

“ID No หรือเลขที่หนังสือเดินทาง” หมายถึง ตัวเลขสิบสาม (13) หลักของเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง  ที่ให้กับธนาคารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่านที่ท่านอาจมีหรือท่านได้เปิดไว้กับธนาคารและต้องพิมพ์ใส่พร้อม Internet e-Pin ในการลงทะเบียนใช้ CIMB Clicks

“คำสั่ง” หมายถึง การขอ การสมัคร การอนุญาต หรือคำสั่งไม่ว่าในรูปแบบใดที่ท่านหรือบุคคลอื่นที่อ้างว่าเป็นท่าน ไม่ว่าจะได้รับมอบอำนาจหรือไม่ก็ตาม ที่ได้ให้ไว้หรือส่งผ่าน CIMB Clicks มายังธนาคาร

“ความสูญเสีย” หมายถึง ความสูญเสียทั้งจำนวนหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ความเสียหาย (ทางการเงินและอื่นๆ) การบาดเจ็บ ความอับอาย ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายตามเกณฑ์การชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวน

“เจ้าหน้าที่” หมายถึง กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือผู้ให้บริการของธนาคาร

“บริษัทผู้รับเงิน” หมายถึง บริษัทที่ได้รับอนุมัติโดยธนาคารซึ่งสามารถทำการจ่ายเงินได้ตามที่ได้มีการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงเป็นระยะและแสดงไว้ใน “รายการผู้รับเงิน” บน CIMB Clicks

“การจ่ายเงิน” หมายถึง การชำระใบเสร็จต่างๆของท่านหรือคำสั่งการจ่ายเงินอื่นๆที่ท่านได้รับจากบริษัทผู้รับเงิน

“การโอนเงิน” หมายถึง การโอนเงินที่อยู่ในบัญชีในธนาคารของท่านหรือบัญชีบุคคลภายนอกที่อยู่กับธนาคาร หรือการโอนเงินอื่นๆตามที่สามารถทำได้โดยธนาคารเป็นครั้งคราว

“ท่าน” “ของท่าน” หรือ “ตัวท่านเอง” หมายถึง ลูกค้าของธนาคารซึ่งชื่อบัญชีหนึ่งบัญชีหรือมากกว่าอยู่กับธนาคาร และบุคคลแต่ละบุคคลที่ใช้หรือได้รับอำนาจให้ใช้ CIMB Clicks, PIN, พาสเวิร์ด Internet Banking และรหัสประจำตัวผู้ใช้งาน CIMB Clicks หรือวิธีการอื่นๆในการเข้าถึงตามที่ธนาคาร ได้กำหนดหรืออนุมัติไว้

1. การสมัครและการลงทะเบียน CIMB Clicks

1.1 CIMB Clicks นี้เปิดให้ลูกค้าซึ่งมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ มีบัญชีหนึ่งบัญชีหรือมากกว่ากับธนาคารและลงทะเบียนเข้าใช้ โดยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในนี้

1.2 ผู้ที่ไม่มีบัญชีสามารถลงทะเบียนเข้าใช้ CIMB Clicks ได้หลังจากเปิดบัญชีกับธนาคารแล้วเท่านั้น

1.3 บัญชีซึ่งจำเป็นต้องใช้ลายมือชื่อมากกว่า 2 ลายมือชื่อในการโอน ถอน และทำธุรกรรมอื่นๆ จะไม่สามารถใช้บริการ CIMB Clicks ได้

1.4 ในการสมัครใช้ CIMB Clicks ท่านต้องมีบัตรเอทีเอ็มและ Internet e-Pin โดย Internet e-Pin นั้นจะใช้เพียงครั้งเดียวเฉพาะในการลงทะเบียนซึ่งท่านต้องตั้งพาสเวิร์ด Internet Banking

1.5 ลูกค้าปัจจุบันซึ่งไม่มีบัตรเอทีเอ็ม ต้องสมัครขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต CIMBClicks ที่สาขาของธนาคารก่อน หลังจากสมัครแล้วนั้น ท่านจึงจะได้รับ Internet e-Pin

1.6  อาจขอ Internet e-Pin ได้ที่ธนาคารหรือที่ตู้ถอนเงินอัตโนมัติ โดยเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนและคำสั่งที่ธนาคารกำหนดไว้เป็นระยะ โดยเป็น PIN ตัวเลขแปด (8) หลักที่ท่านเลือกเอง

1.7 การสมัครขอใช้ CIMB Clicks และการเข้าใช้นั้นต้องอยู่ในดุลยพินิจของธนาคาร และธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธการสมัคร ปฏิเสธการเข้าใช้ CIMB Clicks ของท่าน หรือธนาคารอาจจำกัดการเข้าใช้หรือธุรกรรม หรือยกเลิกการเข้าใช้ CIMB Clicks โดยไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลการปฏิเสธหรือตอบรับคำขอข้อมูลของท่าน

2. ขั้นตอนการสมัครลงทะเบียนและการเข้าใช้ CIMB Clicks
 

2.1 ในการสมัครลงทะเบียน CIMB Clicks นั้น ท่านจำเป็นต้องใส่ ID No และ Internet e-Pin ของท่าน ซึ่งได้รับจากตู้ถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารเพื่อรับรองความถูกต้อง โดยต้องสมัครที่เว็บไซต์ Internet Banking ทางการของธนาคารซึ่งอยู่ที่ www.cimbclicks.in.th เท่านั้น

2.2 หลังจากรับรองความถูกต้องของ ID no และ Internet e-Pin ของท่านเสร็จแล้วนั้น ท่านจำเป็นต้องเลือกและพิมพ์รหัสประจำตัวผู้ใช้งาน CIMB Clicks ที่ท่านได้เลือกไว้ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถเข้าใช้งานและใช้ CIMB Clicks ได้อย่างต่อเนื่อง และท่านจะถูกขอให้ใส่พาสเวิร์ด Internet Banking ของท่านต้องประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษรแปด (8) ตัว

2.3 ท่านอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลลูกค้าแก่ธนาคาร ตามแต่ที่ธนาคาร เห็นจำเป็นเพื่อให้สามารถให้บริการของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และที่อยู่อีเมล์ โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับและไม่ส่งต่อให้แก่บุคคลภายนอก และเก็บไว้กับธนาคารเท่านั้น ซึ่งรวมถึงการทำการตลาดบริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องและการจัดทำข้อมูล

2.4 ภายหลังดำเนินการขั้นตอนในข้อ 2.1, 2.2 และ 2.3 ข้างต้นเสร็จสิ้นแล้วและท่านได้ยืนยันข้อมูลที่ให้ไว้บนหน้าจอ ท่านสามารถเข้าใช้ CIMB Clicks ได้ โดยเป็นไปตามข้อ 1.6

2.5 หลังจากที่ท่านสมัครลงทะเบียนเข้าใช้ CIMB Clicks เสร็จสิ้นตามข้อ 2.4 ข้างต้นแล้วนั้น ท่านจะถูกขอให้ใส่รหัสประจำตัวผู้ใช้งาน CIMB Clicks และพาสเวิร์ด Internet Banking ในแต่ละครั้งที่ท่านเข้า CIMB Clicks

2.6 ท่านตกลงและรับทราบว่าธนาคาร มีสิทธิที่จะทำให้รหัสประจำตัวผู้ใช้งาน CIMB Clicks และพาสเวิร์ด Internet Banking ของท่านไม่สามารถใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าและไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลการทำให้ไม่สามารถใช้งานได้นั้นหรือตอบคำขอข้อมูลของท่าน นอกจากนี้ท่านยังตกลงและยอมรับว่าท่านไม่ให้ธนาคารต้องรับผิดชอบความสูญเสียที่ท่านอาจได้รับจากการทำให้รหัสและพาสเวิร์ดไม่สามารถใช้งานได้นั้น

3. การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

3.1 ท่านรับทราบว่าครั้งแรกที่ท่านสมัครเข้าใช้ CIMB Clicks นั้น ให้ถือว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ และท่านยังรับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมใดๆทางอินเตอร์เน็ตหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆโดยธนาคาร

3.2 ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ในการเข้าและใช้ CIMB Clicks ของธนาคาร

4. ความรับผิดชอบสำหรับ ID no, Internet e-Pin และรหัสประจำตัวผู้ใช้งาน CIMB Clicks

4.1 ท่านตกลงและรับทราบว่าท่านจะเก็บ Internet e-Pin, พาสเวิร์ด Internet Banking, OTP และรหัสประจำตัวผู้ใช้งาน CIMB Clicks ไว้เป็นความลับและไม่ใช้ร่วมกับบุคคลอื่นหรือเปิดเผย Internet e-Pin, พาสเวิร์ด Internet Banking, OTP และรหัสประจำตัวผู้ใช้งาน CIMB Clicks ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าด้วยเหตุผลใด รวมถึงเจ้าหน้าที่ธนาคาร

4.2 ท่านจะปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยทั้งหมดที่ธนาคารได้กำหนดไว้ ที่เกี่ยวกับ Internet e-Pin, พาสเวิร์ด Internet Banking, OTP และรหัสประจำตัวผู้ใช้งาน CIMB Clicks ของท่านและอื่นๆ ท่านจะใช้ความระมัดระวังตามสมควรเท่าที่จำเป็นในการทำให้แน่ใจว่าบุคคลอื่นไม่สามารถหรือได้รับอนุญาตใช้  Internet e-Pin, พาสเวิร์ด Internet Banking, OTP และรหัสประจำตัวผู้ใช้งาน CIMB Clicks ของท่าน ความระมัดระวังดังกล่าวอาจรวมถึงการจดจำ Internet e-Pin, พาสเวิร์ด Internet Banking, OTP และรหัสประจำตัวผู้ใช้งาน CIMB Clicks ของท่านให้ได้ทันทีและทำลายซองหรือเอกสารที่มี Internet e-Pin, พาสเวิร์ด Internet Banking, OTP และรหัสประจำตัวผู้ใช้งาน CIMB Clicks ของท่าน และไม่ปล่อยคอมพิวเตอร์ของท่านทิ้งไว้ในระหว่างเข้าใช้ CIMB Clicks และมั่นใจว่าผู้อื่นไม่ได้เห็นท่านใส่ Internet e-Pin, พาสเวิร์ด Internet Banking, OTP และรหัสประจำตัวผู้ใช้งาน CIMB Clicks ของท่านในการเข้าใช้ CIMB Clicks รวมถึงมั่นใจว่าท่านได้ทำการออกจาก CIMB Clicks อย่างเหมาะสมหลังเสร็จสิ้นการใช้งาน

4.3 ท่านตกลงว่าท่านจะรับผิดชอบการเข้าใช้และ/หรือการใช้ CIMB Clicks ทั้งหมดที่กระทำผ่าน Internet e-Pin, พาสเวิร์ด Internet Banking, OTP และรหัสประจำตัวผู้ใช้งาน CIMB Clicks ของท่านตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยท่านหรือบุคคลอื่นที่อ้างว่าเป็นท่าน

4.4 หากท่านพบหรือมีเหตุผลอันควรที่จะเชื่อได้ว่า ID no ,Internet e-Pin, พาสเวิร์ด Internet Banking, OTP และรหัสประจำตัวผู้ใช้งาน CIMB Clicks ของท่านถูกทำให้ด้อยประสิทธิภาพไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง และ/หรือท่านได้รับข้อความ ข้อมูล หรือข่าวสารที่ระบุว่าได้มีการทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้ทำขึ้นเพื่อท่าน ท่านจะแจ้งธนาคารโดยทันทีหรือโทรศัพท์ติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 13.1 เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัยใดๆ ทุกสายโทรศัพท์ที่ติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ของธนาคารจะถูกบันทึกไว้โดยธนาคาร

4.5 โดยให้อยู่ภายใต้บังคับของข้อ 4.7 ท่านจะรับผิดชอบธุรกรรมดังกล่าวทั้งหมดซึ่งทำผ่าน CIMB Clicks ผ่าน ID no ผ่าน Internet e-Pin, พาสเวิร์ด Internet Banking, OTP และรหัสประจำตัวผู้ใช้งาน CIMB Clicks ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการทำหรือได้รับอนุมัติโดยท่านหรือไม่ก็ตาม จนกว่าธนาคารได้รับและบันทึกการแจ้งดังกล่าวตามข้อ 4.4 ข้างต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัยใดๆ ท่านจะรับผิดชอบธุรกรรมทั้งหมดที่ทำผ่าน CIMB Clicks จนถึงเวลาที่ได้มีการแจ้งและบันทึกไว้ตามข้อ 4.4 ข้างต้น หรือตามเวลาที่สมควรทำการแจ้ง ซึ่งเพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย ก็คือทันทีที่ท่านพบหรือมีเหตุผลอันควรที่เชื่อได้ว่า ID no Internet e-Pin, พาสเวิร์ด Internet Banking, OTP และรหัสประจำตัวผู้ใช้งาน CIMB Clicks ของท่านถูกทำให้ด้อยประสิทธิภาพไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง และ/หรือท่านได้รับข้อความ ข้อมูล หรือข่าวสารที่ระบุว่าได้มีการทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้ทำขึ้นเพื่อท่าน หากการแจ้งดังกล่าวเกิดความล่าช้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด นอกจากท่านจะต้องรับผิดชอบธุรกรรมทั้งหมดที่ได้ทำขึ้นจนถึงเวลาที่ได้อ้างถึงข้างต้นนั้นแล้ว ยังต้องรับผิดชอบความสูญเสียที่เกิดขึ้นภายหลังเวลาดังกล่าวด้วยจนกว่าธนาคารจะได้รับแจ้งจากท่านและได้บันทึกการแจ้งดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามข้อ 4.8 ด้านล่าง

4.6 หลังจากที่ธนาคารได้รับแจ้งจากท่านตามข้อ 4.4 ข้างต้น ท่านตกลงและรับทราบว่าธนาคาร อาจใช้สิทธิและดุลยพินิจของธนาคารในการระงับการเข้าใช้ CIMB Clicks ของท่านจนกว่าจะมีการให้ ID no และ/หรือมีการออกหรือสมัครขอ Internet e-Pin, พาสเวิร์ด Internet Banking, OTP และรหัสประจำตัวผู้ใช้งาน CIMB Clicks ใหม่ และ/หรือความคลาดเคลื่อนที่ได้รายงาน/ ไม่ได้รายงานไว้ได้รับการแก้ไขโดยธนาคาร แล้ว

4.7 โดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไขต่างๆในนี้และเพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย หากมีการใช้ ID no Internet e-Pin, พาสเวิร์ด Internet Banking, OTP และรหัสประจำตัวผู้ใช้งาน CIMB Clicks ของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเกิดจากการกระทำของท่าน การทุจริต การเปิดเผย การใช้ในทางที่ผิดหรือโดยมิชอบ อย่างจงใจ ท่านต้องรับผิดชอบการใช้ดังกล่าวแม้ว่าจะได้ทำการแจ้งไว้ตามข้อ 4.4 ข้างต้นแล้วก็ตาม

4.8 นอกเหนือจากและโดยไม่คำนึงถึงข้อ 4.5 ข้างต้น เมื่อท่านได้ก่อให้เกิดความสูญเสียจากการทำธุรกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยทำการแจ้งล่าช้าภายใต้ข้อ 4.4 ข้างต้น ท่านจะต้องรับผิดชอบความสูญเสียที่เกิดขึ้นในระหว่างความล่าช้านั้น โดยเป็นไปตามข้อ 4.7 ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

4.8.1ความสูญเสียเกิดขึ้นในวันใดวันหนึ่งซึ่งเกินจำนวนสูงสุดที่กำหนดของการทำธุรกรรมประจำวันของบัญชีที่เกี่ยวข้อง หรือ
4.8.2  ส่วนใดส่วนหนึ่งของความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นซึ่งเกินจำนวนเงินที่อยู่ในบัญชี

4.9 นอกจากนี้ ท่านรับผิดชอบโปรแกรมแอนตี้ไวรัสและมาตรการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อป้องกันการเข้าทำธุรกรรมและบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านการใช้บริการ ท่านต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอื่นๆที่ธนาคารกำหนดขึ้นไม่ว่าบนเว็บไซต์ภายใต้สัญญาอื่นๆที่ทำไว้กับธนาคารหรือที่ธนาคารได้แจ้งให้ท่านทราบไม่ว่าในรูปแบบใด

5. คำสั่งและการอนุญาต

5.1 ท่านต้องรับผิดชอบคำสั่งทั้งหมดที่ส่งมายังธนาคารผ่าน ID no Internet e-Pin, พาสเวิร์ด Internet Banking, OTP และรหัสประจำตัวผู้ใช้งาน CIMB Clicks ของท่านตลอดเวลาไม่ว่าคำสั่งเหล่านั้นจะถูกทำขึ้นโดยท่านหรือคนอื่นที่อ้างว่าเป็นท่าน และท่านได้ตกลงและยอมรับว่าธนาคารมีสิทธิที่จะใช้และปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้ทำ ส่ง หรือทำให้มีผลบังคับใช้ขึ้นตามการใช้และการเข้า ID no Internet e-Pin, พาสเวิร์ด Internet Banking, OTP และรหัสประจำตัวผู้ใช้งาน CIMB Clicks ที่ท่านได้ทำ ส่ง หรือทำให้มีผลบังคับใช้ขึ้น และด้วยเหตุนี้ธนาคารจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในความสูญเสียใดๆที่ท่านอาจได้รับ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันเกิดจากคำสั่งดังกล่าว

5.2 คำสั่งทั้งหมดที่ส่งมายังและ/หรือรับโดยธนาคารผ่าน ID no Internet e-Pin, พาสเวิร์ด Internet Banking, OTP และรหัสประจำตัวผู้ใช้งาน CIMB Clicks ของท่านจะถือเป็นคำสั่งตามปกติและจริงแท้ที่ท่านทำขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย ธนาคารไม่จำเป็นต้องพิสูจน์รับรองคำสั่งดังกล่าวกับท่านเพื่อระบุความถูกต้อง แต่ธนาคารอาจใช้สิทธิและวิจารณญาณดำเนินการพิสูจน์รับรองเพื่อวัตถุประสงค์ของธนาคารเอง

5.3 โดยให้อยู่ภายใต้บังคับตามข้อ 5.6 คำสั่งทั้งหมดที่ส่งผ่าน ID no Internet e-Pin, พาสเวิร์ด Internet Banking, OTP และรหัสประจำตัวผู้ใช้งาน CIMB Clicks ของท่านไม่อาจยกเลิกได้และจะมีผลผูกพันท่านภายหลังการส่งคำสั่งดังกล่าว

5.4 ท่านอนุญาตให้ธนาคารรับและปฏิบัติตามคำสั่งที่ท่านได้ทำขึ้นที่เกี่ยวกับ CIMB Clicks ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การถอนเงิน การโอนเงิน หรือการทำข้อตกลงกับบัญชีของท่านโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากท่านอีก นอกจากนี้ ท่านตกลงและรับทราบว่าภายหลังที่ธนาคารได้รับแจ้งจากท่านตามข้อ 4.4 จะถือว่าธนาคารได้รับอนุญาตจากท่านในการยอมรับและปฏิบัติตามคำสั่งที่ส่งให้แก่ธนาคารที่ท่านทำขึ้นผ่าน ID no  Internet e-Pin, พาสเวิร์ด Internet Banking, OTP และรหัสประจำตัวผู้ใช้งาน CIMB Clicks ของท่าน ไม่ว่าคำสั่งนั้นจะทำขึ้นโดยท่านเองหรือบุคคลอื่นที่อ้างเป็นท่าน

5.5 โดยให้อยู่ภายใต้บังคับตามข้อ 5.6 ด้านล่างนี้ หากท่านพบหรือมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าคำสั่งที่ส่งให้หรือรับโดยธนาคาร ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ท่านจะแจ้งให้ธนาคารทราบในทันทีโดยโทรศัพท์แจ้งที่ ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 13.1 และเพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย ทุกสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามายัง ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ของธนาคาร จะถูกบันทึกไว้โดยธนาคาร

5.6 ธนาคารจะต้องไม่ถูกบังคับให้ทำหน้าที่ขอยกเลิก เพิกถอน แก้กลับหรือแก้ไขคำสั่งใดๆ สำหรับการชำระเงินหรือโอนเงินหรือคำสั่งอื่นๆ หลังจากที่ธนาคารได้รับคำสั่งจากท่านแล้ว อย่างไรก็ตามธนาคารอาจยกเลิก เพิกถอน แก้กลับ หรือแก้ไขคำสั่งก่อนหน้านี้ หากคำขอยกเลิก เพิกถอน แก้กลับ หรือแก้ไขนั้นได้รับและมีผลบังคับใช้ก่อนดำเนินการตามคำสั่งนี้ก่อนหน้านี้ ธนาคารอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกับลูกค้าสำหรับการดำเนินการเช่นนั้น

5.7 ธนาคารขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธและ/หรือระงับคำขอดำเนินการคำสั่งหรือธุรกรรมของท่านในช่วงเวลาใดก็ได้ และ/หรือปฏิเสธการพิสูจน์รับรองและ/หรือการพิสูจน์ความน่าเชื่อถือจากท่านก่อนระบุว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งหรือธุรกรรมของท่านหรือไม่ (การดำเนินการของธนาคาร) โดยอิงตามเหตุผลใดๆก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด (1) คำสั่งหรือธุรกรรมนั้นละเมิดกฎหมายหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขในนี้ (2) คำสั่งหรือธุรกรรมของท่านไม่สอดคล้องกับนโยบายหรือกฎและระเบียบข้อบังคับของธนาคาร

5.8 โดยให้อยู่ภายใต้บังคับตามข้อ 16.5 ในกรณีที่ธนาคารตัดสินใจที่จะปฏิบัติตามและ/หรือดำเนินการตามคำสั่งหรือจำเป็นต้องปฏิบัติตามและ/หรือดำเนินการตามคำสั่ง ธนาคารจะมีเวลาในการปฏิบัติตามและดำเนินการตามคำสั่งตามสมควรโดยคำนึงถึงระบบและการปฏิบัติการของธนาคารและสถานการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นในขณะนั้น และด้วยเหตุนี้ธนาคารจะไม่รับผิดชอบหรือไม่รับผิดสำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าในส่วนของธนาคารในการปฏิบัติตามและ/หรือดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว

5.9 กรณีที่คำสั่งคลุมเครือและ/หรือไม่สอดคล้องกับคำสั่งอื่น ธนาคาร มีสิทธิที่จะใช้และปฏิบัติตามคำสั่งนี้ตามการตีความอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อโดยสุจริตว่าเป็นการตีความที่ถูกต้อง หรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำสั่งจนกว่าธนาคาร จะได้รับคำสั่งใหม่ในรูปแบบและลักษณะตามที่ธนาคารกำหนด

5.10 คำสั่งที่ได้รับจากผู้ถือบัญชีคนใดคนหนึ่งของบัญชีร่วมซึ่งสามารถดำเนินการได้ด้วยอำนาจการลงลายมือชื่อเพียงลายมือเดียวนั้นจะถือเป็นคำสั่งปกติและแท้จริงของบัญชีร่วมนั้น และธนาคารมีสิทธิที่จะปฏิบัติตาม ใช้ และปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือบัญชีอีกรายหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.11 โดยไม่ให้เสื่อมสิทธิตามข้อ 5.10 ในกรณีที่ก่อนจะปฏิบัติตามคำสั่งจากผู้ถือบัญชีรายใดรายหนึ่งของบัญชีร่วมตามที่ได้อ้างไว้ในข้อ 5.10 ข้างต้น ธนาคารมีสิทธิ (แต่ไม่จำเป็นต้อง) ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถือบัญชีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เป็นประเด็นอยู่ โดยไม่คำนึงว่าคำสั่งที่มีอยู่ที่เกี่ยวข้องได้ระบุไว้เป็นอื่น

5.12 คำสั่งทั้งหมดที่ได้ให้ไว้และธุรกรรมที่มีผลแล้วหรือทำขึ้นโดยท่านในวันใดก็ตามหลังจากเวลาที่ธนาคารได้กำหนดไว้ตามเวลาช้าที่สุดที่คำสั่งหรือธุรกรรมดังกล่าวควรทำให้มีผลหรือทำขึ้น ตามที่ธนาคารได้กำหนดไว้ จะถือเป็นคำสั่งหรือธุรกรรมที่ได้ให้ไว้ ทำให้มีผล หรือทำขึ้นในวันทำการถัดไป

6. CIMB Clicks

6.1 ธนาคารให้บริการของธนาคารดังต่อไปนี้แก่ท่าน โดยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องกับบริการของธนาคารหนึ่งๆ และท่านต้องมีและคงบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมใดๆที่ทำผ่าน CIMB Clicks ไว้

6.1.1 ข้อมูลบัญชี
6.1.2 การโอนเงิน
6.1.3 การชำระเงิน
6.1.4 การส่งข้อความอย่างปลอดภัย และ
6.1.5 บริการของธนาคารแบบใหม่อื่นๆที่นำเสนอโดยธนาคาร หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว ด้วยการใช้บริการทางธนาคารแบบใหม่ที่นำเสนอนี้ ท่านตกลงที่จะมีผลผูกพันทางสัญญาที่เกี่ยวกับบริการของธนาคารแบบใหม่นี้เท่าที่สัญญาจะมีผลใช้บังคับ

6.2 กรณีที่ได้มีการแนะนำบริการของธนาคารใหม่นี้ตามข้อ 6.1.5 ข้างต้น ท่านตกลงและยอมรับว่าในการใช้บริการของธนาคารใหม่นี้ ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับบริการของธนาคารใหม่นี้

6.3 เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัยและโดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ ท่านตกลงและยอมรับว่าธนาคาร ขอสงวนสิทธิและดุลยพินิจในการจำกัด ยกเลิก หรือระงับบริการของธนาคารทั้งหมดหรือบริการใดบริการหนึ่งในนี้ไม่ว่าเวลาใดโดยไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลหรือคำอธิบายและไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบแต่อย่างใดต่อท่าน นอกจากนี้ ธนาคาร อาจเพิ่ม ถอน หรือเปลี่ยนประเภทธุรกรรมที่ให้บริการหรือดำเนินการอยู่ผ่านบริการของธนาคารเหล่านี้

7. ข้อมูลบัญชี

7.1 ท่านตกลงและยอมรับว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีตามที่รายงานผ่าน CIMB Clicks ไม่จำเป็นต้องแสดงหรือระบุธุรกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการและปรับปรุงอยู่ ดังนั้นจึงไม่ควรถือเป็นการสรุปยอดบัญชีของท่านและประวัติการทำธุรกรรมกับธนาคาร

8. การโอนเงินและการชำระเงิน (รวมถึงการโอนเงิน การชำระใบเสร็จ)

8.1 ท่านตกลงและยอมรับว่าการโอนเงินและการชำระเงินไม่ถือเป็นที่สุดภายหลังได้รับคำสั่งของท่าน

8.2 ธนาคารอาจใช้สิทธิและดุลยพินิจในการขอพิสูจน์รับรองเพิ่มเติม และ/หรือข้อมูลก่อนดำเนินการตามคำสั่งโอนเงินหรือชำระเงิน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ธนาคาร จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียใดๆที่ท่านได้รับ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จากการดำเนินการของธนาคารตามข้อมูลของท่าน

8.3 ท่านรับทราบว่าธนาคาร อาจกำหนดจำนวนธุรกรรมสูงสุดที่ท่านอาจทำโดยใช้บริการโอนเงินและชำระเงินของธนาคาร และจำนวนที่จะโอนหรือจ่าย

8.4 ธนาคาร จะพยายามทำตามคำสั่งโอนเงินและชำระเงินทันทีตามคำสั่งของท่าน แต่จะต้องเป็นการโอนเงินและชำระเงินในวันทำการเท่านั้น ไม่ว่าการชำระเงินหรือการโอนเงินนั้นทำขึ้นแบบออนไลน์และเรียลไทม์หรือตามกำหนดการเนื่องจากเป็นการโอนเงินและ/หรือการชำระเงินที่เกิดขึ้นซ้ำ

8.5 ธนาคาร จะไม่รับผิดชอบใดๆสำหรับการโอนเงินหรือการชำระเงินหรือการไม่สามารถปฏิบัติตามหรือดำเนินการตามคำสั่งการโอนเงินหรือการชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

8.5.1 ท่านมียอดในบัญชีไม่เพียงพอสำหรับโอนหรือชำระยอดเงินที่เกี่ยวข้องหรือเพื่อโอนหรือจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และดอกเบี้ยที่กำหนดขึ้นโดยธนาคารเป็นครั้งคราวในการใช้ CIMB Clicks และ/หรือบริการของธนาคารใดๆ
8.5.2 บัญชีที่เกี่ยวข้องของท่านอยู่ภายใต้บังคับตามกระบวนการทางกฎหมายหรือข้อเรียกร้องจำกัดธุรกรรม หรือบัญชีที่เกี่ยวข้องนั้นถูกอายัด ปิด หรือระงับไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
8.5.3 บริษัทผู้รับเงินไม่ได้ดำเนินการชำระเงินโดยทันที และ/หรืออย่างถูกต้อง
8.5.4 ท่านได้ส่งคำสั่งหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ซึ่งเกี่ยวกับยอดสั่งจ่ายหรือโอนและรายละเอียดของบัญชีผู้ได้รับผลประโยชน์หรือบริษัทผู้รับเงินซึ่งได้โอนเงินหรือสั่งจ่ายเงินให้นั้นไม่ถูกต้อง หรือสถานะของบัญชีผู้ได้รับผลประโยชน์ไม่สามารถใช้ได้แล้วและ/หรืออยู่ภายใต้ข้อ 8.5.2
8.5.5 มีความผิดพลาดในข้อมูลหรือคำสั่งที่ท่านได้ให้ระหว่างส่งข้อมูลผ่าน CIMB Clicks
8.5.6 ท่านไม่สามารถ ปฏิเสธ ละเว้น หรือเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ขั้นตอนดำเนินการและคำแนะนำล่าสุดหรือปัจจุบันสำหรับการใช้ CIMB Clicks หรือบริการของธนาคารใดบริการหนึ่งของ CIMB Clicks หรือ
8.5.7 ธนาคารรู้หรือมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าได้มีการกระทำหรือจะมีการกระทำการทุจริต การกระทำผิดทางอาญา การกระทำผิดกฎหมาย หรือการละเมิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ
8.5.8 ธนาคารได้แจ้งให้ผู้ขอโอนเงินทราบถึงความขัดข้องของการให้บริการล่วงหน้าแล้ว หรือได้แจ้งขณะที่ให้บริการ
8.5.9 ท่านปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงของธนาคาร
8.5.10 เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเกิดเหตุการณ์ที่ธนาคารไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเหตุ ไฟไหม้ แผ่นดินไหว น้ำท่วม ฟ้าแลบ จลาจล การประท้วง การปิดกิจการ การดำเนินการของรัฐบาล สงคราม การหยุดชะงักของไฟฟ้าหรือแหล่งจ่ายไฟ

8.6 กรณีที่พบว่าท่านมีเงินไม่เพียงพอสำหรับการทำธุรกรรม ท่านยอมรับว่าธนาคารอาจใช้สิทธิและดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบว่าธนาคารจะขอสงวนการทำธุรกรรมหรือชดเชยยอดเงินที่ขาดไปด้วยเงินในบัญชีอื่นที่ท่านมีอยู่กับธนาคาร

8.7 ท่านอาจยกเลิกบริการโอนเงินหรือชำระเงินได้ตามข้อ 19 ในนี้ การโอนเงินหรือการชำระเงินที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการใดๆจะถูกยกเลิกในวันทำการที่ได้รับคำขอยกเลิก หากท่านปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องใดๆที่เกี่ยวกับการโอนเงินหรือการชำระเงินดังกล่าว การโอนเงินหรือการชำระเงินที่ได้มีการกำหนดไว้และยังไม่ได้มีการดำเนินการหรือจะจ่ายให้แก่บัญชีนั้นจะถูกยกเลิกด้วยในวันที่บัญชีนั้นถูกปิด

8.8 ท่านควรใช้วิจารณญาณของท่านเองในการประเมินผลตอบแทน ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง หากท่านสงสัยการดำเนินการใดๆ ท่านควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพโดยทันที

9. การส่งข้อความอย่างปลอดภัย

9.1 ท่านตกลงและรับทราบว่าท่านจะใช้บริการส่งข้อความอย่างปลอดภัยในการส่งข้อความใดๆที่เกี่ยวกับบัญชีของท่าน CIMB Clicks และบริการทางธนาคารผ่าน CIMB Clicks และจะไม่ใช้ข้อความเพื่อวัตถุประสงค์อื่นซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการส่งข้อความสแปมหรือลูกโซ่หรือข้อความที่ไม่ได้ขอซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับธนาคาร บัญชีของท่าน หรือ CIMB Clicks

9.2 ท่านตกลงและรับทราบว่าธนาคาร อาจกำหนดจำนวนข้อความสูงสุดที่ท่านอาจส่ง รับ หรือเก็บไว้ในหรือผ่านบริการการส่งข้อความอย่างปลอดภัยได้ทุกเมื่อ

9.3 ท่านตกลงและรับทราบว่าท่านจะไม่ส่งข้อความลามกอนาจาร เป็นการข่มขู่ หรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง

9.4 ท่านตกลงและรับทราบว่าข้อมูล ข่าวสาร หรือคำสั่งที่ท่านได้สื่อสารหรือส่งผ่านบริการการส่งข้อความอย่างปลอดภัยนั้น เว้นเสียแต่ว่าท่านได้ระบุไว้อย่างชัดเจน ให้ถือเป็นจริง ถูกต้อง และสมบูรณ์ และธนาคาร มีสิทธิในการใช้ และในกรณีจำเป็น ธนาคารสามารถดำเนินการโดยใช้ข้อมูล ข่าวสาร หรือคำสั่งดังกล่าวโดยไม่ต้องแสดงความรับผิดชอบใดๆ

9.5 ตามข้อ 9.4 และโดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ ท่านตกลงและยอมรับว่าการสื่อสารหรือการส่งข้อความใดๆที่ท่านทำไว้กับธนาคาร ผ่านบริการการส่งข้อความอย่างปลอดภัยซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานและระเบียบข้อบังคับจะถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย ถูกต้อง และเป็นจริง และมีผลบังคับใช้เหมือนการสื่อสารแบบเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ/หรือเอกสารที่ได้มีการลงลายมือชื่อ

10. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

10.1 โดยไม่คำนึงถึงข้อผูกมัดของท่านที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าบริการภายใต้เงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวกับบัญชีของท่าน ท่านจะจ่ายค่าธรรมเนียมทั้งหมด ค่านายหน้า และค่าบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้แก่ธนาคารตามอัตราและในลักษณะที่ธนาคาร ได้วางและ/หรือกำหนดขึ้นเป็นระยะ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ CIMB Clicks และ/หรือบริการของธนาคารต่างๆที่ได้นำเสนอไว้

10.2 ธนาคาร อาจแจ้งให้ท่านทราบค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าบริการล่วงหน้าสามสิบ (30) วันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรหรือในรูปแบบอื่นตามที่ธนาคารเห็นว่าสามารถใช้ได้ หากท่านไม่เห็นด้วยกับการคิดค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าบริการดังกล่าว ท่านจะหยุดใช้ CIMB Clicks หรือบริการของธนาคารที่ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าบริการนั้นเกี่ยวข้อง การยังคงใช้และเข้า CIMB Clicks หรือบริการของธนาคารอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมนั้นเกี่ยวข้อง จะถือจะถือเป็นสัญญาและการยอมรับที่มีผลผูกพัน

10.3 ท่านตกลงและรับทราบว่าธนาคารขอสงวนสิทธิในการหักเงินจากบัญชีที่เกี่ยวข้องสำหรับการชำระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือค่าปรับที่ได้ตั้งไว้ตามสัญญานี้ ซึ่งรวมถึงค่าบริการของรัฐบาล ค่าภาษีอากร หรือภาษี อันเกิดจากการใช้ CIMB Clicks และบริการของธนาคาร

10.4 ท่านตกลงและรับทราบว่าท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าบริการทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดค่าโทรศัพท์และค่าโทรคมนาคมสื่อสาร ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการเชื่อมต่อไปยัง CIMB Clicks ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่กำหนดโดยผู้ให้บริการเครือข่าย ธนาคารจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในค่าธรรมเนียมและค่าบริการดังกล่าว

11. การเปิดเผยข้อมูล

11.1 ท่านได้มอบอำนาจและอนุญาตไว้อย่างชัดเจนให้ธนาคารเปิดเผย ข้อมูลและข่าวสารทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือบัญชีของท่านหรือธุรกรรมหรือข้อตกลงใดๆระหว่างท่านและธนาคาร ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

11.1.1 ให้แก่บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หุ้นส่วนทางธุรกิจ ที่ปรึกษาและ/หรือบุคคลอื่นเท่าที่จำเป็นเพื่อใช้ในการดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ พิสูจน์รับรอง หรือจำกัดธุรกรรมหรือคำสั่ง
11.1.2 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่ในประเทศไทยและอื่นๆ ซึ่งรวมถึงคำสั่งและคำขอของศาล
11.1.3 เพื่อพิสูจน์รับรองการมีอยู่และเงื่อนไขของบัญชีของท่านให้แก่บุคคลภายนอก ได้แก่ บริษัทข้อมูลเครดิตหรือผู้ทำการค้า
11.1.4 เพื่อให้บริการที่เกี่ยวกับบัญชีของท่านหรือเพื่อให้สินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และบริการ เว้นแต่ท่านจะได้แจ้งให้ธนาคารทราบไว้อย่างเหมาะสม
11.1.5 เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ธนาคาร
11.1.6 กรณีที่ท่านขอหรือมอบอำนาจให้ธนาคารกระทำการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรืออย่างอื่น
11.1.7 เพื่อปกป้องและป้องกันธนาคารและทรัพย์สินของธนาคาร และ
11.1.8เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณะซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดการป้องกันอาชญากรรมและการจับกุมอาชญากร

11.2 ท่านได้มอบอำนาจให้ธนาคาร จัดหาข้อมูลจากบุคคล องค์กร เจ้าหน้าที่ บริษัท องค์กร หรือคณะบุคคล หรือหน่วยงานอื่นๆ ตามที่ธนาคาร เห็นสมควรโดยสุจริต ซึ่งเกี่ยวข้องกับบัญชีของท่านหรือบริการของธนาคาร และมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลที่ธนาคารต้องการได้

11.3 ในการส่งใบสมัคร คำสั่ง หรือในการต่อบัญชี หรือใช้ CIMB Clicks จะถือว่าท่านได้มอบอำนาจและอนุญาตไว้ในใบสมัครหรือโดยพฤตินัยแล้วแต่กรณีให้แก่ธนาคารในการเปิดเผยข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว

11.4 การทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่ออินเตอร์เน็ต ผ่าน CIMB Clicks ซึ่งท่านได้ตกลงและยอมรับความเสี่ยงหรือ ความสูญเสียอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น ธนาคารจะไม่ขอทำการรับรองใด ๆ แม้ธนาคาร ได้พยายามทำให้แน่ใจว่าขอมูลที่ส่งผ่าน CIMB Clicks มีความปลอดภัย

12. ความรับผิดชอบและการดำเนินการ

12.1 ท่านจะรับผิดชอบการได้รับและใช้อินเตอร์เน็ตเบราเซอร์ที่จำเป็นและ/หรือฮาร์ดแวร์ และ/หรือซอฟต์แวร์ที่จำเป็นทั้งหมด รวมถึงเวอร์ชั่นใหม่และล่าสุด ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการเข้า CIMB Clicks โดยรับผิดชอบความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายเอง

12.2 ท่านจะรับผิดชอบดูแลบัญชีที่ท่านมีอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายในการเข้าใช้ CIMB Clicks และท่านตกลง ยอมรับ และเข้าใจว่าการเข้าถึงนี้ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการเครือข่าย

12.3 ท่านตกลงและรับทราบว่าธนาคารจะไม่รับผิดชอบกรณีท่านไม่สามารถเข้าใช้ CIMB Clicks หรือส่วนใดส่วนหนึ่งได้ การปฏิเสธธุรกรรม การประมวลผลธุรกรรมที่ไม่ถูกต้อง อันเกิดจากการที่ท่านไม่สามารถรับหรือใช้เบราเซอร์อินเตอร์เน็ตที่จำเป็น และ/หรือฮาร์ดแวร์ และ/หรือซอฟต์แวร์ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดการไม่สามารถปรับปรุงเบราเซอร์อินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องและ/หรือซอฟต์แวร์เพื่อใช้เวอร์ชั่นใหม่และล่าสุดตามที่ธนาคารกำหนดไว้ได้

12.4 ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่เกี่ยวกับบัญชีของท่านและการเข้าและการใช้ CIMB Clicks ตามที่ระบุไว้ในสัญญาและกฎและระเบียบข้อบังคับอื่นๆ นโยบายหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่

12.5 ท่านจะให้ข้อมูล ข่าวสาร และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมและการดำเนินธุรกรรมที่ทำผ่าน CIMB Clicks ที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และทันท่วงที แก่ธนาคาร

12.6 ท่านจะไม่เรียกร้อง ดำเนินการ หรือฟ้องร้องธนาคาร สำหรับการใช้ CIMB Clicks โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเกิดจากการที่ ID no, Internet e-Pin, พาสเวิร์ด Internet Banking, OTP และรหัสประจำตัวผู้ใช้งาน CIMB Clicks ถูกทำให้ด้อยประสิทธิภาพหรือโดยประการอื่นๆ

12.7 ท่านจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้และสัญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้องระหว่างธนาคารและท่าน รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับอื่นๆ นโยบายและระเบียบปฏิบัติที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันทุกเมื่อ

12.8 ท่านจะไม่แทรกแซงการเข้าและการใช้ CIMB Clicks หรือบริการทางธนาคารของลูกค้ารายอื่น และท่านจะไม่ใช้ CIMB Clicks ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดนอกเหนือไปจากการทำธุรกรรมที่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่าน ท่านจะไม่เจาะ พยายามเจาะหรือเข้าใช้ CIMB Clicks บัญชีของลูกค้าอื่น และ/หรือบริการทางธนาคาร โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด

12.9 ท่านจะปฏิบัติตามมารยาทและขนบธรรมเนียมในการสื่อสารกับธนาคาร และจะไม่สื่อสารข้อมูลลามกอนาจารหรือก่อให้เกิดความเสียหายกับธนาคาร ผ่าน CIMB Clicks หรืออื่นๆๆ

12.10 ท่านจะติดตามเพื่อรับทราบนโยบายและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและบังคับใช้อยู่ของธนาคาร และข้อกำหนดอื่นๆที่ใช้กับบัญชีของท่าน บริการของธนาคาร และ CIMB Clicks ตามที่ธนาคารได้กำหนดไว้

13. การรายงานความผิดพลาดและการสอบถาม

13.1 หากท่านต้องการรายงานความผิดพลาดหรือสอบถามหรือร้องเรียนใดๆเกี่ยวกับ CIMB Clicks ท่านอาจส่งอีเมล์หรือโทรศัพท์มาที่ ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ของธนาคาร ตามที่อยู่และหมายเลขติดต่อด้านล่างนี้ี้

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) - CIMB Thai Care Center
44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 0-2626-7777
โทรสาร: 0-2626-7770
อีเมล์: cimbthai.carecenter@cimbthai.com

เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัยใดๆ โทรศัพท์ทุกสายที่ติดต่อเข้ามายัง ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ ของธนาคารจะถูกบันทึกไว้โดยธนาคาร

13.2 โดยอยู่ภายใต้บังคับตามข้อ 13.3 ท่านจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรายงาน การสอบถาม หรือการร้องเรียน แก่ธนาคาร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อของท่าน หมายเลขบัญชีที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดความผิดพลาด ข้อสอบถาม หรือข้อร้องเรียน เหตุผลที่ท่านเชื่อว่าเป็นความผิดพลาดหรือเหตุผลที่ท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและจำนวนที่เกี่ยวข้องกับความผิดพลาดที่สงสัยอยู่ ข้อสอบถาม หรือข้อร้องเรียน ตามที่เกี่ยวข้อง โดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ท่านจะไม่เปิดเผย Internet e-Pin, พาสเวิร์ด Internet Banking, OTP และรหัสประจำตัว CIMB Clicks User แก่พนักงานหรือตัวแทนธนาคาร ตลอดเวลาและไม่ว่าในสถานการณ์ใด

13.3 กรณีที่การสื่อสารใดๆเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนหรือเป็นความลับไม่ว่าจะเกี่ยวกับบัญชีหรือธุรกรรมใดๆของท่านที่เกี่ยวข้องกันนั้นหรืออื่นๆ ธนาคารไม่สนับสนุนให้สื่อสารข้อมูลดังกล่าวทางอิเล็กทรอนิกส์เมล์ (“อีเมล์”) (ไม่เป็นการส่งข้อความอย่างปลอดภัย) และท่านตกลงและยอมรับว่าหากท่านยังคงใช้วิธีการสื่อสารดังกล่าวต่อซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว ท่านพร้อมรับความเสี่ยงแฝงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการวิธีการสื่อสารดังกล่าวและจะไม่ให้ธนาคารต้องรับผิดชอบหรือรับผิดในความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าวหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารด้วยวิธีนั้นๆ

13.4 ในกรณีที่ธนาคาร ขอให้ท่านจัดทำรายงาน คำร้องเรียน หรือข้อสอบถามเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ธนาคาร ท่านจะจัดทำภายในสิบ (10) วันทำการหลังการร้องขอนั้น หากธนาคาร ไม่ได้รับรายงาน คำร้องขอ หรือคำร้องเรียนดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบสวนและตอบข้อสอบถามหรือข้อร้องเรียนนั้น

13.5 โดยอยู่ภายใต้บังคับตามข้อ 13.6 ธนาคาร จะพยายามสอบสวนข้อร้องเรียน ตอบข้อสอบถาม หรือแจ้งผลการสอบสวนให้ท่านทราบเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือในกรณีอื่นๆภายใน เจ็ด (7) วันทำการหลังได้รับรายงาน ข้อสอบถาม หรือข้อร้องเรียน หรือภายใน เจ็ด (7) วันทำการหลังได้รับรายงาน ข้อสอบถาม หรือข้อร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีที่ธนาคารได้ร้องขอรายงาน คำร้องขอ หรือคำร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษร ตามข้อ 13.4 

13.6 หากธนาคาร ต้องการเวลาเพิ่มเติมในการดำเนินการสอบสวน ธนาคาร จะขยายเวลาที่ระบุไว้ในข้อ 13.5 ข้างต้นเป็นเวลาอันสมควรตามที่เห็นว่าจำเป็นโดยใช้ดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงผู้เดียวซึ่งไม่เกินสามสิบ (30) วันจากวันที่ได้รับรายงาน ข้อสอบถาม หรือข้อร้องเรียน หรือภายในสามสิบ (30) วันหลังจากได้รับรายงาน ข้อสอบถาม หรือข้อร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีที่ธนาคาร ได้ร้องขอรายงาน ข้อร้องเรียน ข้อสอบถามที่เป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อ 13.4 

13.7 ท่านจะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือธนาคารในการดำเนินการสอบสวน

13.8 โดยเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญานี้ ภายหลังการสอบสวนเสร็จสิ้น ธนาคาร จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแก้ไขความผิดพลาดโดยทันทีและแก้ไขปรับเปลี่ยนบัญชีที่จำเป็น และแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

13.9 ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม ธนาคารจะแจ้งให้ท่านทราบผลการสอบสวนภายในเจ็ด (7) วันทำการหลังจากที่การสอบสวนของธนาคาร ในข้อ 13.5 หรือ 13.6 เสร็จสิ้น แล้วแต่กรณี

13.10 กรณีที่ท่านไม่พอใจผลการสอบสวนหรือการร้องเรียนของท่าน ท่านอาจอุทธรณ์ผลดังกล่าวต่อ ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 13.1 ข้างต้น

14.  ข้อความ คำยืนยัน และคำแนะนำ

14.1 กรณีที่ธนาคาร ส่งหรือมอบข้อความ คำยืนยัน หรือคำแนะนำ ท่านต้องตรวจสอบข้อความ คำยืนยัน หรือคำแนะนำ และแจ้งธนาคารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้อผิดพลาดหรือการละเว้นต่างๆในข้อความ คำยืนยัน หรือคำแนะนำภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันที่ในข้อความ คำยืนยัน หรือคำแนะนำตามข้อ 13 ข้างต้น หากธนาคาร ไม่ได้รับแจ้งดังกล่าวภายในหกสิบ (60) วัน ข้อความ คำยืนยัน และคำแนะนำดังกล่าวจะถือเป็นจริงและถูกต้อง ในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกรรมและยอดทั้งหมดที่ระบุในนี้และจะถือเป็นหลักฐานชัดแจ้งของธุรกรรมและความรับผิดชอบที่ท่านมีต่อธนาคาร

15. การปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน
   
          
15.1 ท่านต้องแจ้งธนาคารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีอื่นๆในทันทีเนื่องจากถือว่าธนาคารต้องรับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต่างใดๆในข้อมูลส่วนบุคคล และธนาคารมีสิทธิที่จะถือว่าข้อมูลไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต่างใดๆจนกว่าธนาคารจะได้รับแจ้งจากท่าน การให้ข้อมูลระหว่างขั้นตอนการสมัครใน CIMB Clicks ไม่ถือเป็นการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัติิ

16. ความรับผิด/การยกเว้นความรับผิด

16.1 ธนาคารจะใช้ความพยายามตามสมควรอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่า CIMB Clicks และบริการของธนาคารสามารถดำเนินงานและให้บริการได้ อย่างไรก็ตาม ท่านตกลงและยอมรับว่าธนาคาร จะไม่รับประกันหรือรับรองใดๆเกี่ยวกับ CIMB Clicks และบริการของธนาคารที่จัดให้โดยธนาคาร ไม่ว่าจะเกิดจากการละเมิด สัญญา หรือค่าชดเชย ที่เกี่ยวกับการให้บริการ CIMB Clicks และบริการของธนาคารไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ประสบหรือบุคคลอื่น ยกเว้นความสูญเสียตามข้อ 5.8 ที่เกิดจากการทุจริตหรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ธนาคาร

16.2 โดยไม่จำกัดหลักทั่วไปในข้อ 16.1 ข้างต้น ธนาคารไม่ต้องรับผิดสำหรับความสูญเสียที่เกิดจากหรือเกิดขึ้นจากหนึ่งหรือมากกว่าของเหตุการณ์ต่อไปนี้
16.2.1 การทำงานที่ผิดปกติ ข้อบกพร่องใน และ/หรือการเสีย การหยุดชะงัก หรือความล้มเหลวในการสื่อสารโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ เทอร์มินัล เซิร์ฟเวอร์ หรืออุปกรณ์และระบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของดำเนินการ หรือติดตามดูแลโดยท่าน ธนาคารหรือบุคคลอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดความล้มเหลวของอุปกรณ์หรือระบบในการยอมรับจำแนกหรือดำเนินการ Internet e-Pin, พาสเวิร์ด Internet Banking, OTP, รหัสประจำตัวผู้ใช้งาน CIMB Clicks หรือคำสั่ง
16.2.2 การทำงานที่ผิดปกติ การเสีย การหยุดชะงัก และ/หรือ การไม่สามารถให้บริการ CIMB Clicks หรือส่วนหนึ่งส่วนใดได้ ที่เกิดขึ้น
16.2.3 บริการใดๆทางธนาคารที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่สามารถให้บริการได้ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
16.2.4 ความล้มเหลวหรือความล่าช้าที่เกิดจากอินเตอร์เน็ตเบราเซอร์หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
16.2.5 การทำให้เสียหาย การทำลาย การเปลี่ยนแปลง การสูญเสีย หรือความผิดพลาดในคำสั่งของท่านหรือข้อมูลใดๆหรือข่าวสารในระหว่างการส่งผ่าน CIMB Clicks
16.2.6 การบุกรุก การแทรกแซง หรือการโจมตีโดยบุคคลใดๆ ไวรัส ทรอจันฮอร์ส เวิร์ม แมคโคร หรือองค์ประกอบอื่นๆที่อันตรายหรือโปรแกรมหรือไฟล์ที่เป็นอันตราย
16.2.7 การสูญเสีย การขโมย หรือการใช้ Internet e-Pin พาสเวิร์ด Internet Banking, OTP, รหัสประจำตัวผู้ใช้งาน CIMB Clicks โดยไม่ได้รับอนุญาต
16.2.8 เป็นเหตุสุดวิสัย หรือเกิดกรณีที่อยู่เหนือการควบคุมอันสมควรของธนาคารซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเหตุ ไฟไหม้ แผ่นดินไหว น้ำท่วม ฟ้าแลบ จลาจล การประท้วง การปิดกิจการ การดำเนินการของรัฐบาล สงคราม การหยุดชะงักของไฟฟ้าหรือแหล่งจ่ายไฟ
16.2.9 การห้าม การหยุดชั่วคราว ความล่าช้า หรือการจำกัดการเข้าใช้ CIMB Clicks ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศที่ท่านได้เข้าใช้ CIMB Clicks
16.2.10 ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล ข่าวสาร หรือคำสั่งที่ท่านเป็นผู้ให้ที่เกี่ยวกับธุรกรรมหรือการดำเนินธุรกรรมหรืออื่นๆที่เกี่ยวกับการให้บริการทางธนาคาร
16.2.11 ความล้มเหลว การเพิกเฉย หรือการละเว้นไม่ดูแลให้มีเงินทุนเพียงพอในบัญชีที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ดำเนินการตามคำสั่ง
16.2.12 การไม่สามารถดำเนินธุรกรรมได้เนื่องด้วยข้อจำกัดที่ธนาคารได้กำหนดขึ้นเป็นครั้งคราว
16.2.13 ความล้มเหลว การเพิกเฉย หรือการละเว้นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้และกฎ ระเบียบข้อบังคับ นโยบาย และแนวปฏิบัติอื่นๆที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
16.2.14 ความล่าช้าในการส่งหรือการไม่ส่งเอกสารหรือเนื้อหาใดๆตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

16.3 ตราบเท่าที่ธนาคาร ปฏิบัติหรือดำเนินคำสั่งโดยสุจริต ธนาคาร จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อท่านสำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยหรือเกิดขึ้นจากการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามคำสั่งของธนาคาร หรือสถานการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว

16.4 โดยไม่ให้เป็นที่เสื่อมสิทธิตามหลักทั่วไปที่มีอยู่ก่อนหน้านี้และโดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดใดๆที่ขัดแย้งกับสัญญานี้หรือสัญญาอื่นๆระหว่างธนาคารและท่าน ธนาคารจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อท่านสำหรับความสูญเสียทางอ้อมหรือผลที่ตามมา หรือค่าเสียหายที่เป็นบทลงโทษ ซึ่งเกิดจากการละเมิดข้อผูกมัดของธนาคารที่มีต่อท่านหรืออื่นๆ

16.5 กรณีที่ธนาคาร
16.5.1 ไม่สามารถปฏิบัติระเบียบขั้นตอนเกี่ยวกับข้อร้องเรียนและการสอบสวนตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 13 และ
16.5.2 ความล้มเหลวดังกล่าว
16.5.2.1 เกิดจากการทุจริตหรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ธนาคาร และ
16.5.2.2 ส่งผลเสียต่อผลข้อร้องเรียนหรือทำให้เกิดความล่าช้าในการแก้ปัญหา
16.5.3 ธนาคารมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งการระงับการโอนเงินที่มีข้อตกลงล่วงหน้า หรืออายัดเครื่องมือโอนเงินของท่าน และต่อมาเกิดรายการโอนเงินขึ้น
16.5.4 ธนาคารยังไม่ได้ส่งมอบเครื่องมือโอนเงินให้แก่ท่านและเกิดรายการโอนเงินโดยมิชอบขึ้น
16.5.5 เกิดรายการโอนเงินโดยมิชอบ และมิใช่ความผิดของท่าน

ภายในบังคับของข้อ 16.5 เมื่อธนาคารสอบสวนและพบข้อผิดพลาดที่จะต้องชดใช้เงินแก่ท่าน ธนาคารจะรับผิดชอบต่อท่านไม่เกินยอดทั้งหมดของธุรกรรมที่เกิดข้อผิดพลาด โดยธนาคารจะโอนจำนวนเงินที่ผิดพลาดเข้าบัญชีให้ท่าน และให้มีผลต่อการคำนวณดอกเบี้ยย้อนหลังตั้งแต่วันที่เงินนั้นได้ถูกหักจากบัญชีของท่าน

17. การเปลี่ยนแปลง

17.1 ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ลบทิ้ง แก้ไข เพิ่มเติม หรือ ปรับเปลี่ยนข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้เป็นระยะๆ โดยธนาคารจะประกาศให้ทราบเป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบ (30) วัน ของการเพิ่มเติมหรือแก้ไขเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าว ภายใต้ข้อที่ 17.4 ในกรณีที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมี ทำให้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือมีภาระความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ท่านตกลงและยินยอมด้วยกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกคราวไป

17.2 การแจ้งดังกล่าวไปยังท่าน อาจเป็นได้ทั้งการทำเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งไปยังที่อยู่สุดท้ายที่ท่านให้ไว้กับธนาคาร หรือ อยู่ในรูปของการปิดประกาศไว้ที่สาขาของธนาคาร หรือ อยู่ในรูปของประกาศบนหน้าจอเมื่อเข้าสู่ CIMBClicks หรือโดยวิธีการอื่นๆที่ทางธนาคารกำหนดไว้ เป็นระยะๆ

17.3 ในกรณีที่ท่านได้ใช้บริการ CIMBClicks หลังจากวันที่มีผลบังคับใช้เงื่อนไขหรือข้อตกลงที่มีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขใดๆ หรือ ในกรณีที่ไม่ได้ระบุวันที่มีผลบังคับใช้ หลังจากที่ได้รับแจ้งดังกล่าวเป็นระยะเวลาสามสิบ (30) วัน ไม่ว่าจะเป็นตามจริงหรือเห็นว่าเป็นตามที่ระบุในข้อที่ 18.2 ให้ถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขหรือข้อตกลงที่ได้มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และตกลงยินยอมผูกพันตามนั้น

17.4 ท่านตกลงและรับทราบว่าในกรณีจำเป็นที่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยด่วนเพื่อทำให้เหมือนเดิมหรือคงไว้ซึ่งความปลอดภัยของธุรกรรมในบัญชี CIMBClicks ของท่าน ธนาคารอาจดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ

18. การประกาศ

18.1 ประกาศและการสื่อสารทั้งหมดโดยธนาคาร ที่เกี่ยวข้องกับบริการ CIMBClicks อาจกระทำโดยธนาคาร ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้เป็นประการอื่น ดังนี้

18.1.1 ทางไปรษณีย์ตอบรับ (A.R Registered Post) ไปยังที่อยู่สุดท้ายของท่านตามที่มีในบันทึกของธนาคาร หรือตามที่อยู่อื่นที่ระบุไว้ในช่วงระยะเวลาของรายการทางบัญชีนั้น
18.1.2 ทางไปรษณีย์ธรรมดา (Ordinary Post) ไปยังที่อยู่สุดท้ายของท่านตามที่มีในบันทึกของธนาคาร หรือตามที่อยู่อื่นที่ระบุไว้ในช่วงระยะเวลาของรายการทางบัญชีนั้น
18.1.3 ทางโทรสาร อี-เมลล์ หรือโดยการสื่อสารในรูปแบบอื่นที่ได้รับข้อมูลโดยทันที ไปยังเบอร์ติดต่อ หรือ ที่อยู่ทางอี-เมลล์สุดท้ายที่มีในบันทึกของธนาคาร
18.1.4 ปิดประกาศที่สถานที่ของธนาคาร รวมถึง สาขาต่างๆของธนาคาร
18.1.5 การประกาศทางหน้าเว็บไซต์ของธนาคารเมื่อมีการเข้าใช้บริการ
18.1.6 โดยวิธีการอื่นๆที่ทางธนาคารเห็นว่าเหมาะสม

18.2 ประกาศและการสื่อสารทั้งหมด ที่ธนาคารส่งไปยังท่าน จะถือว่าท่านได้รับและมีผลบังคับใช้ เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้เป็นประการอื่นในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ หรือตามที่มีในประกาศหรือการสื่อสารดังกล่าว ดังต่อไปนี้

18.2.1 กรณีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ จะถือว่าได้รับโดยสมบูรณ์เมื่อมีการเซ็นรับไปรษณียบัตรตอบรับแล้ว
18.2.2 กรณีส่งทางไปรษณีย์ธรรมดา ให้ถือว่า 2 วัน หลังจากวันที่ส่ง และ 5 วัน หลังจากวันที่ส่งนอกประเทศไทย
18.2.3 กรณีส่งทางแฟ็กซ์,  อี-เมลล์ หรือโดยการสื่อสารในรูปแบบอื่นที่ได้รับข้อมูลโดยทันที จะถือว่าได้รับแล้วเมื่อทำการส่ง
18.2.4 กรณีปิดประกาศ ณ สถานที่ของธนาคาร หรือประกาศทางหน้าเว็บไซต์ของ CIMB Clicks จะถือว่าได้รับเมื่อมีการประกาศ

18.3 การแจ้งและการสื่อสารทั้งหมดที่ส่งถึงธนาคาร เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านต้องเซ็นและส่งมาที่ธนาคาร ตามที่อยู่ของธนาคารที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ หรือตามที่อยู่อื่นใดที่อาจแจ้งต่อท่านเป็นครั้งคราว

18.4 ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นประการอื่น การแจ้งเรื่องต่างๆจากท่านถึงธนาคารจะถือว่าได้รับ เมื่อธนาคารได้ทำการบันทึกเรื่องเดียวกันที่ได้รับแจ้งโดยสมบูรณ์เท่านั้น (ตามแต่กรณี)

19 การยกเลิกบริการ

19.1 ภายใต้บังคับตามข้อ19.3 ท่านตกลงและรับทราบว่าธนาคารสงวนสิทธิ์ ในการใช้ดุลยพินิจระงับการให้บริการ ยกเลิกการให้บริการ หรือจำกัดการเข้าสู่บริการ CIMBClicks หรือส่วนใดๆของบริการด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าภายในเจ็ด (7) วัน ทั้งนี้ ธนาคารจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อท่าน หรือบุคคลที่สามสำหรับการกระทำดังกล่าว

19.2 แม้ว่าจะมีการระบุโดยครอบคลุมในข้อ 19.1แล้วก็ตาม ธนาคาร อาจยกเลิก ระงับการให้บริการ หรือ จำกัดการเข้าสู่บริการ CIMBClicks ทันที โดยจะแจ้งให้ท่านทราบ ในกรณีดังนี้

19.2.1 เมื่อท่านยุติการรักษาบัญชีใดๆกับธนาคาร ที่สามารถเข้าถึงได้โดยผ่านทางบริการ CIMBClicks
19.2.2 เมื่อท่านปฏิบัติผิดข้อตกลง เงื่อนไข หรือ บัญญัติใดๆภายใต้สัญญาฉบับนี้ หรือ เป็นเชิงบังคับโดยกฎหมาย การควบคุม หรือผู้มีอำนาจใดๆ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
19.2.3 เมื่อท่านไม่จ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการใดๆเมื่อครบกำหนด
19.2.4 เมื่อท่านให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ หรือ ที่ไม่ถูกต้องสำหรับการเข้าสู่บริการ หรือการใช้บริการ CIMBClicks ของท่าน
19.2.5 เมื่อท่านถูกฟ้องร้องคดีแพ่ง คดีล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ไม่ว่าชั่วคราวหรือเด็ดขาด
19.2.6 เมื่อธนาคารมีความเห็นว่า เป็นเรื่องผลประโยชน์ทางสาธารณะ
19.2.7 เมื่อข้อมูลว่าท่านการกระทำการใดๆ ในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น มีข้อมูลหรือการตรวจสอบโดยหรือจากเจ้าพนักงานหรือหน่วยงานใดๆ เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็นต้น ว่าท่านหรือธุรกรรมใดๆ ของท่านมีมูลหรือความเสี่ยงในระดับสูงตามนัยของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎ คำสั่ง ระเบียบ และ/หรือข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น หรือธนาคารมีเหตุอันควรสงสัยว่าการกระทำของท่านจะเป็นการฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

19.3 ท่านสามารถยกเลิกการเข้าสู่บริการ หรือการใช้บริการ CIMBClicks หรือบริการใดบริการหนึ่งโดยเฉพาะของธนาคารได้ทุกเมื่อ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสิบสี่ (14) วัน การแจ้งดังกล่าวจะยังคงไม่มีผลจนกว่าธนาคารจะได้รับแจ้งจากท่าน และทำการยืนยัน และดำเนินการยกเลิกการเข้าสู่บริการและการใช้บริการ CIMBClicks หรือ บริการต่างๆที่เกี่ยงข้องตามที่ร้องขอ

19.4 ท่านตกลงและรับทราบว่าการยกเลิกจะไม่กระทบต่อหน้าที่และภาระผูกพันของท่านที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งที่ทางธนาคารได้รับก่อนการขอยกเลิก ซึ่งธนาคารได้ดำเนินการไปแล้วหรือที่กำลังดำเนินการอยู่

19.5 ท่านตกลงและทราบว่าเมื่อธนาคารได้รับคำสั่งยกเลิกการใช้บริการ ก่อนการยกเลิกการให้บริการดังกล่าว หากธนาคารยังไม่ได้ดำเนินการ และท่านไม่สามารถเข้าสู่การใช้บริการ CIMBClicks ได้หลังจากนั้น ท่านจะไม่ถือว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของธนาคารสำหรับความผิดพลาดใดๆในการดำเนินการต่อคำสั่งดังกล่าว

19.6 สิทธิและภาระหน้าที่ใดๆภายใต้สัญญาฉบับนี้ และข้อตกลงตามที่มีในสัญญาจะดำรงอยู่และมีผลบังคับตลอดไป แม้ว่าจะมีการยกเลิกสัญญาไปแล้วก็ตาม

20. การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย

20.1 อนึ่ง เพื่อไม่ให้กระทบต่อสิทธิอื่นใด หรือ เพื่อเป็นการเยียวยาของธนาคาร ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สัญญาฉบับนี้หรือไม่ก็ตาม ท่านต้องรับผิดชดใช้ และไม่ก่อความเสียหายจากและต่อความสูญเสียใดๆ หรือทั้งหมดที่ได้รับ หรือที่เกิดขึ้น กับธนาคาร ซึ่งเป็นผลมาจากกรณีดังนี้

20.1.1 ในกรณีที่ท่านปฏิบัติผิดเงื่อนไขและข้อตกลงใดๆของสัญญาฉบับนี้

20.1.2 ในกรณีที่ธนาคารดำเนินการตามคำสั่งหรือวิธีการใดๆที่มีภายใต้สัญญาฉบับนี้

20.2 ท่านตกลงและรับทราบว่าภาระผูกพันของท่านต่อธนาคารจะดำรงอยู่ตลอดไป แม้ว่ามีการยกเลิก สัญญานี้ หรือ CIMBClicks แล้วก็ตาม

21. การยึดหน่วงทรัพย์

21.1 อนึ่ง เพื่อไม่ให้กระทบต่อสิทธิใดๆของธนาคาร ที่มีภายใต้กฎหมายหรือไม่ก็ตาม ธนาคารสามารถทำการยึด กองทุน ตราสารและทรัพย์สินทั้งหมดของท่านที่ถือครองหรือ ที่ถือครองหรือควบคุมโดยธนาคารอันเกี่ยวข้องกับจำนวนรวม หรือหนี้สินอื่นๆทั้งหมด ที่ท่านมีในขณะนี้หรือหลังจากนี้ ที่ครบกำหนดจ่าย ค้างจ่าย หรือ ก่อให้เกิดหนี้สินต่อธนาคาร ในบัญชี หรือบริการ CIMBClicks หรือบริการอื่นๆของธนาคาร หรือโดยวิธีการอื่นใด ในสกุลเงินใดๆก็ตาม ไมว่าจะเป็นตามจริง หรือ ที่อาจเกิดขึ้น หรือเกิดร่วมกัน หรือเกิดในหลายกรณี ทางธนาคารจะทำการยึดทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่อจำนวน หรือหนี้สินเหล่านั้น

22. หลักฐาน

22.1 ท่านตกลงและรับทราบว่าจะไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้อง หรือ ความแน่แท้ ของหลักฐานใดๆของคำสั่งหรือ การสื่อสารใดๆของท่าน ที่มีระหว่างท่านและธนาคาร ทั้งนี้ ได้รวมถึงหลักฐานใดๆที่เป็นบันทึกคอมพิวเตอร์ ที่อาจอยู่ในรูปแบบต่างๆเช่น บันทึกทางโทรศัพท์ บันทึกทางธุรกรรม แถบแม่เหล็ก ม้วนเทป ข้อมูลการสื่อสารใดๆที่พิมพ์ลงกระดาษ และข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบอื่นๆ รวมทั้งที่เก็บข้อมูล ทั้งหมดที่มาจากการดำเนินงานโดยทั่วไปโดยใช้คอมพิวเตอร์ของธนาคาร
22.2 ตามที่ระบุในข้อ 22.1 ท่านตกลงและรับทราบว่าบันทึกที่มีจากคอมพิวเตอร์ของธนาคารดังกล่าวจะนำมาใช้เป็นหลักฐานทุกคราวเพื่อหาข้อสรุปในเรื่องคำสั่ง และ/หรือ การสื่อสารใดๆของท่านที่ธนาคารได้รับหรือมีการส่งมายังธนาคาร

22.3 แม้จะมีการระบุเงื่อนไขต่างๆตามสัญญาฉบับนี้แล้วก็ตาม ท่านตกลงและรับทราบว่า คำสั่ง และ/หรือ การสื่อสารที่ท่านส่งให้กับธนาคาร เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงาน และข้อกำหนดของธนาคาร และจะถือว่าสมบูรณ์ และมีผลเทียบเท่ากับการสื่อสารโดยการเขียน และ/หรือ เอกสารที่ได้รับการลงนามรับรอง

23. ทั่วไป

23.1 ความล้มเหลวหรือล่าช้าของธนาคารในการใช้สิทธิ อำนาจ สิทธิพิเศษ  หรือ การเยียวยาใดๆ ที่มีอยู่ภายใต้สัญญาฉบับนี้ในกรณีที่ท่านเป็นฝ่ายละเลยการปฏิบัติต่อเงื่อนไขใดๆ จะไม่ก่อให้เกิดการลดสิทธิ อำนาจ สิทธิพิเศษ หรือ การเยียวยา หรือ ถูกกล่าวอ้างว่าสละสิทธิ หรือยอมรับการละเลยต่อเงื่อนไขดังกล่าว ทั้งนี้ การสละสิทธิจะไม่มีผลโดยสมบูรณ์นอกจากจะมีการทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยธนาคาร และการสละสิทธิใดๆของธนาคารจะไม่นำไปใช้ในกรณีที่มีการเพิกเฉยใดๆของท่าน

23.2 หากบทบัญญัติใดๆของสัญญาฉบับนี้ ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน หรือ อนาคต ให้ถือว่าบัญญัติดังกล่าวได้แยกออกจากสัญญาฉบับนี้ได้โดยสิ้นเชิง และจะถูกตีความและบังคับใช้เสมือนบทบัญญัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือ ไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้น ไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังกล่าว และจะคงการบังคับและผลของบัญญัติที่เหลืออยู่อย่างครบถ้วน และจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากบัญญัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือ ส่วนที่ถูกแยกออกจากสัญญาฉบับนี้แล้ว        
  
23.3 ท่านตกลงและรับทราบว่าสัญญาฉบับนี้ว่าด้วยและตีความตามกฎหมายทั่วไปของประเทศไทย และตามที่ระบุในข้อที่ 23.4 สัญญาฉบับนี้จะอยู่ภายใต้อำนาจของศาลไทย ในการเป็นผู้รับฟังและพิจารณาคดีและดำเนินการใดๆที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากจากสัญญาฉบับนี้แต่เพียงผู้เดียว และท่านตกลงและรับทราบว่าท่านต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ที่ท่านเข้าสู่การใช้บริการ

23.4 นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดในสัญญาฉบับนี้แล้ว ท่านตกลงและรับทราบว่าท่านจะทำการต่อรองกับธนาคารอย่างมีเหตุผล ด้วยความไว้วางใจและทำการตกลงในข้อขัดแย้งต่างๆที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือหรือที่เกี่ยวข้องกับการถือสัญญาฉบับนี้ด้วยความเป็นมิตร